Pryderon COVID-19

Pryderon COVID-19

Rydym ni’n annog ein dysgwyr, ein haelodau a phawb sy’n gweithio gyda ni i gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Mae ein dogfen 'Canllawiau i Ddysgwyr' yn cael ei diweddaru'n rheolaidd sy'n cynnwys ein manylion diweddaraf ar y canlynol:

Ein swyddfeydd a'n staff swyddfa
Cyrsiau wyneb yn wyneb a chyflenwi ar-lein
Dosbarthiadau cangen
Camau i'w cymryd os yw dysgwr neu aelod o'u teulu yn dangos symptomau Covid-1
Yn gwisgo masgiau wyneb

Mae ein timau wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod ni’n parhau i gynorthwyo ein dysgwyr ac yn cynnig cymaint o gyfleoedd dysgu ag y gallwn ni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae llawer o'n cyrsiau bellach yn cael eu dysgu ar-lein. Siaradwch â ni heddiw trwy e-bostio [email protected] neu edrych ar ein gwefan i weld beth sydd ar gael!

Defnyddiwch y lincs i fynd at y wybodaeth perthnasol

Dysgwyr  Staff   Cyngor Llyw  Lles


Canllawiau i Ddysgwyr

Byddwn yn parhau i fonitro canllawiau llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig yn ofalus, a byddwn yn diweddaru ein gwefan yn unol â’r canllawiau.

Mae’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb (ac eithrio’r ddarpariaeth ar gyfer ein dysgwyr mwyaf bregus) wedi’i hatal dros dro ar hyn o bryd, Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y gall dysgwyr barhau i ddysgu trwy drosglwyddo cyrsiau i’r ddarpariaeth ar-lein lle bo hynny’n briodol. Cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol i gael diweddariadau ynghylch cyrsiau yn eich ardal leol.

Mae llawer o'n cyrsiau bellach yn cael eu dysgu ar-lein. Siaradwch â ni heddiw trwy e-bostio [email protected] neu edrych ar ein gwefan i weld beth sydd ar gael!

Os ydych angen unrhyw gymorth, e-bostiwch ni ar [email protected]

Darllenwch ein canllaw llawn i ddysgwyr

Darllenwch ein Canllawiau ynghylch Diogelu Prevent a Lles Dysgwyr Covid-19

 

Canllawiau i Staff

I ddarganfod mwy am eich cyflogaeth gyda ni, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Coronofeirws isod.

Lawrlwytho CC ↓
 

Bydd hyn yn pasio

Rydyn ni yma i chi! Rydyn ni yma i ateb eich negeseuon e-bost a'ch ymholiadau ffôn (gweler ein tudalen Cysylltiadau i gael mwy o wybodaeth) - gallwch hefyd ddefnyddio cyfleuster sgwrsio ein gwefan yn ystod yr wythnos rhwng 9yb a 5yp.

Mae ein staff dal i fod yma i chi!

Eich lles

Yn ystod amseroedd mor ansicr, rydyn yn aros yn bositif a'ch helpu chithau i fod felly hefyd. Mae mor bwysig gofalu amdanoch chi eich hun a dyma pam rydym wedi llunio tudalen llesiant sy'n darparu awgrymiadau defnyddiol ar gyfer rheoli straen a chynnal iechyd meddwl da.

Mwy o wybodaeth
 

 

Linc cyngor Llywodraeth

Y lle gorau i ddod o hyd i'r atebion diweddaraf i gwestiynau Covid-19 yw gwefannau'r Llywodraeth a'r GIG. Felly ar gyfer eich gwybodaeth, gwelwch y dolenni isod:

PHW

NHS

UK Gov

nhs covid-19

Peidiwch â gadael cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus

Edrychwch ar wefan GIG Cymru os oes gennych symptomau

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?