Pryderon COVID-19

Pryderon COVID-19

Rydym yn cychwyn y tymor newydd gyda lefelau risg uchel iawn COVID-19 ledled y wlad. Mae lefelau Omicron wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod yr wythnosau diwethaf a bellach dyma’r amrywiolyn amlycaf mewn rhannau o'r DU. Oherwydd hyn, mae Cymru i gyd ar lefel rhybudd 2 ar hyn o bryd.

Er gwaethaf yr heriau cyfredol, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ddarparwyr addysg bellach ac oedolion, ynghŷd âg ysgolion, lleoliadau chwarae a gofal plant, a phrifysgolion, aros ar agor, ac i ddosbarthiadau wyneb yn wyneb barhau lle bo hynny'n briodol ac yn bosibl. 

Yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, rydym yn cymryd dull hyblyg i ddiwallu anghenion ein dysgwyr a'n staff. Bydd rhai dosbarthiadau wyneb yn wyneb yn ailddechrau o ddydd Llun 10fed Ionawr 2022. Gall dosbarthiadau eraill barhau ar-lein ar yr adeg hon, a gall rhai gynnwys cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein. Bydd ein timau dosbarthu yn cysylltu â chi i gadarnhau'r trefniadau ar gyfer eich dosbarth.
Rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i amddiffyn dysgwyr, staff ac eraill rhag COVID-19. Er mwyn cefnogi cynllun profi Dyfeisiau Llif Unffordd (LFD) Llywodraeth Cymru, rydym yn annog holl staff a dysgwyr i gynnal profion LFD cyn mynychu'r ystafell ddosbarth neu'r swyddfa, ac wrth i ni fynd o gwmpas ein bywydau bob dydd.

Mae gennym gyflenwad da o brofion LFD i'w darparu i ddysgwyr sy'n dymuno cymryd rhan yn y cynllun. Gallwch dderbyn profion LFD gennym ni yn y ffyrdd a ganlyn:
• Drwy gasglu profion o leoliadau AOC | ALW yng Nghaerdydd, Glyn Ebwy, Port Talbot, Abertawe, Y Drenewydd a Bangor. Bydd y lleoliadau hyn ar agor ar gyfer casglu profion LFD ar ddydd Llun rhwng 10yb a 3yh.
• Drwy gasglu profion pan fyddwch chi'n mynychu'ch dosbarthiadau
• Trwy lenwi ffurflen i ofyn i brofion gael eu anfon atoch yn y post. I lenwi'r ffurflen, cliciwch yma.

Hoffem hefyd atgoffa pob dysgwr i barhau i ddilyn ein gweithdrefnau diogelwch, gan gynnwys y canlynol:

Cadw pellter cymdeithasol ac awyriad digonol
Ar lefel rhybudd 2, rhaid cymryd pob mesur rhesymol i gynnal pellter o 2 fetr rhwng unigolion, yn yr ystafell ddosbarth ac yn amgylchedd y swyddfa.

Gorchuddion wyneb
Dylai dysgwyr, staff ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb dan do (ac eithrio’r sawl sydd wedi’u hesgusodi rhag eu gwisgo) ym mhob sefyllfa lle na ellir cynnal pellter corfforol o 2 fetr. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do lle y caniateir mynediad i’r cyhoedd (e.e. derbynfeydd, cyfleusterau sydd ar agor i'r cyhoedd).

Hylendid dwylo a resbiradol da
Mae golchi dwylo’n drylwyr ac yn rheolaidd gan ddefnyddio sebon a dŵr sy’n llifo o’r tap neu ddiheintydd dwylo yn ffordd effeithiol o leihau’r risg o ddal COVID-19. Mae’n bwysig i bawb barhau i arfer hylendid resbiradol trwy orchuddio’r geg a’r trwyn wrth beswch neu disian a gwaredu hancesi papur yn ddiogel gan olchi dwylo yn syth wedyn.

Symptomau COVID-19 a hunan-ynysu
Ni ddylai dysgwyr na staff ddod i’r dosbarth neu’r gweithle o dan unrhyw amgylchiadau os:
• byddwch yn teimlo’n wael a bod gennych rhai o symptomau penodedig COVID-19; Os felly, bydd yn rhaid i chi hunan-ynysu yn syth a threfnu prawf COVID-19;
• byddwch wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol; neu
• bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru wedi gofyn i chi hunan-ynysu.

Os ydych wedi profi'n bositif, gwnewch yn siŵr eich bod yn hysbysu'r sefydliad cyn gynted â phosibl. Gallwch wneud hyn drwy eich tiwtor, drwy ffonio 03300 580845 neu drwy e-bostio [email protected]

Dylai unrhyw un sydd â symptomau COVID-19 aros gartref a hunan-ynysu a gwneud trefniadau i gael prawf. Mae canllawiau hunan-ynysu Llywodraeth Cymru yn nodi’r camau i’w dilyn a’r cyfnodau o hunan-ynysu sy’n ofynnol i’r sawl sydd ag achosion posibl neu gadarnhaol o COVID-19, a hefyd pawb sy’n byw ar yr un aelwyd.
Fel y nodwyd yn y canllawiau, nid oes rhaid i oedolion a phobl ifanc sydd wedi'u brechu'n llawn hunan-ynysu os cânt eu hadnabod fel cyswllt agos. Yn lle hynny, fe'ch cynghorir yn gryf i wneud prawf llif unffordd (LFD) bob dydd am 7 diwrnod; gelwir hyn yn Profi Cyswllt Dyddiol (DCT). Mae'r sefyllfa ar gyfer oedolion heb eu brechu a nodwyd fel cyswllt gydag achos COVID-19 cadarnhaol yn aros yr un fath - rhaid i chi barhau i ynysu am 10 diwrnod.
Sylwch, ers 31 Rhagfyr, os ydych yn profi'n bositif am COVID-19, mae'n rhaid i chi hunan-ynysu am 7 diwrnod yn hytrach na 10, gydag anogaeth gref i wneud profion llif unffordd ar ddiwrnodau 6 a 7 ac i ddiwedd yr hunan-ynysu os ceir prawf negyddol ar ddiwrnod 7.

Gwybodaeth ychwanegol
I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r pwyntiau uchod, ewch i'r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru:
https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-2-crynodeb
https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-2-cwestiynau-cyffredin

Er gwaethaf heriau'r sefyllfa bresennol, rydym yn hyderus y byddwn yn parhau i'ch cefnogi gyda'ch taith ddysgu ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau y tymor hwn.

 

 
 

Canllawiau i Staff

I ddarganfod mwy am eich cyflogaeth gyda ni, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Coronofeirws isod.

Lawrlwytho CC ↓
 

Linc cyngor Llywodraeth

Y lle gorau i ddod o hyd i'r atebion diweddaraf i gwestiynau Covid-19 yw gwefannau'r Llywodraeth a'r GIG. Felly ar gyfer eich gwybodaeth, gwelwch y dolenni isod:

PHW

NHS

UK Gov

nhs covid-19

Peidiwch â gadael cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus

Edrychwch ar wefan GIG Cymru os oes gennych symptomau

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?