Pryderon COVID-19

Pryderon COVID-19

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cadarnhau yn ddiweddar fod Cymru wedi symud i Rhybudd lefel sero yn effeithiol o’r 7fed Awst 2021. Ar lefel sero, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy'n gallu cwrdd, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau. Yn ogystal, caiff pob busnes a safle fod ar agor.

 Yn unol â'r cyngor gwyddonol ac iechyd cyhoeddus diweddaraf, mae rhai rheolau allweddol yn parhau i fod ar waith yn y gyfraith fel a ganlyn:

  1. Bydd yn dal i fod angen i fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a chymryd camau rhesymol i leihau unrhyw gysylltiad â’r feirws, a’i ledaeniad.
  2. Bydd yn dal i fod angen i bawb hunanynysu am 10 diwrnod os cânt brawf COVID-19 positif. Os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif, yn 18 oed neu’n hŷn a heb eich brechu’n llawn, rhaid i chi hefyd hunanynysu am 10 diwrnod.
  3. Bydd yn dal i fod angen i oedolion a phlant dros 12 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac eithrio safleoedd lletygarwch megis bwytai, tafarndai, caffis neu glybiau nos.

Gall gweld crynodeb o’r newidiadau hynar y dolenni atodol:

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-crynodeb

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0


Mae set craidd o ganllawiau Llywodraeth Cymru (LlC) hefyd wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn, ac mae bellach yn fyw ar wefan LlC. Mae dolenni ynghlwm isod:

Canllawiau cyffredinol craidd i'r cyhoedd ar reoli risg bersonol:

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-canllawiau-ir-cyhoedd


Yn ogystal â'r canllawiau, mae'r set o Gwestiynau Cyffredin (CC) hefyd wedi'u hadnewyddu. Dolenni isod:

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-cwestiynau-cyffredin

Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein canllawiau sefydliadol yn unol â'r newidiadau hyn. Bydd rhagor o wybodaeth am sut y bydd y newidiadau yn effeithio ar ein staff a'n dysgwyr yn cael ei cynnwys yn y canllawiau, a fydd yn cael ei gylchredeg yn ystod yr wythnosau nesaf.

 
 

Canllawiau i Staff

I ddarganfod mwy am eich cyflogaeth gyda ni, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Coronofeirws isod.

Lawrlwytho CC ↓
 

Linc cyngor Llywodraeth

Y lle gorau i ddod o hyd i'r atebion diweddaraf i gwestiynau Covid-19 yw gwefannau'r Llywodraeth a'r GIG. Felly ar gyfer eich gwybodaeth, gwelwch y dolenni isod:

PHW

NHS

UK Gov

nhs covid-19

Peidiwch â gadael cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus

Edrychwch ar wefan GIG Cymru os oes gennych symptomau

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?