Cyrsiau poblogaidd
Sgiliau Hanfodol ac ESOL

Gall sgiliau Saesneg a rhifedd achosi rhwystrau enfawr i gyflogaeth a gallant achosi anawsterau gartref ac yn y gwaith. P'un a ydych chi'n siarad Saesneg brodorol neu'n newydd i'r iaith, gall ein cyrsiau ESOL a sgiliau Sylfaenol helpu i ddatblygu'ch rhifedd a'ch llythrennedd a'ch braich gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch am fywyd. 

Ieithoedd

P'un a yw'n dysgu am waith neu resymau personol, neu dim ond am hwyl, gallwn gynnig cyrsiau iaith a lefelau gwahanol yn ôl eich angen a'ch gallu. 

Celf, Crefft a Dylunio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau celf, crefft a dylunio mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru.

Iechyd a Diogelwch

Mae arferion Iechyd a Diogelwch yn hanfodol yn y gweithle. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy'n eich galluogi i ddewis y cyrsiau iechyd a diogelwch mwyaf priodol ar gyfer eich gweithle.

Sgiliau Digidol/ TG

Wrth i gwmnïau ddod yn fwy ddibynnol ar gyfrifiaduron, ystyrir bod TG a llythrennedd cyfrifiadurol yn sgil bwysig i'w meddiannu. Mae ein cyfres o gyrsiau TG yn cael eu cynllunio i helpu i ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a chyfrifiadura gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith. 

Rydym yn cynnig math unigryw o addysg i oedolion yn y gymuned. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, ein nod i gefnogi oedolion sydd am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.
Mewn gwirionedd mae'r dull hamddenol anffurfiol i ddysgu wedi bod mor boblogaidd rydym yn awr yn y darparwr mwyaf o ddysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddysgu mewn awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol. Mae cyfle cyfartal yn cael eu hannog a gall myfyrwyr helpu i benderfynu amcanion y cwrs.
Mae ehangder y cyrsiau yn byth yn amrywiol ac yn ehangu.

 


Eich Cefnogi bob cam o’r ffordd

Mae cael cymorth a chefnogaeth yn ystod eich cwrs yn bwysig. Rydym yn rhoi sylw i Gymorth i Ddysgwyr i sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu ac y caiff eich holl gwestiynau eu hateb. Nid oes yn rhaid i chi fyth deimlo’n bryderus nac ar eich pen eich hun - fe wnawn eich cynorthwyo yn ystod pob cam o’r daith.

expand_less