Chwilio am gwrs

Cymorth i Ddysgwyr

Rydym eisiau i chi gael profiad cadarnhaol a chael y gorau allan o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob math o broblemau a heriau ar amseroedd gwahanol yn eu bywydau.


Ein nod yw bod mor anffurfiol a hyblyg â phosibl, ac os oes problemau gan unrhyw un o’n dysgwyr, rydym eisiau gwybod amdanynt.

Os oes gennych broblem sy’n rhwystr i’ch dysgu, boed yn gysylltiedig â gofal plant, gofal dibynnol, trefniadau teuluol, anawsterau teithio, prynu deunyddiau, ac ati, siaradwch â’ch tiwtor os gwelwch yn dda.

Os hoffech siarad â rhywun, cysylltwch â’ch Rheolwyr Dysgu, eich Swyddog Cyflawni Cwricwlwm lleol, neu aelod o’r tîm Gwasanaethau Dysgwyr. Byddwn yn ymdrechu i wneud pob dim o fewn ein gallu i ddelio â’ch pryderon..

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod y mater yn gyfrinachol gyda rhywun, cysylltwch â ni, rydym yn barod i wrando.


  03300 580845Rydym yn cydnabod y gall sawl ffactor gael effaith ar allu dysgwr i astudio a bod yn rhaid i iechyd a lles personol ddod gyntaf bob amser.

Er y gwnawn ni ein gorau i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, bydd wastad amser pan fydd angen arweiniad arbenigol. I’r perwyl hwn, mae’r mynegai hwn yn darparu man cychwyn i gyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol. Nid yw’n rhestr gyflawn o gwbl ac felly dylid ei defnyddio ar y cyd â ffynonellau gwybodaeth eraill.


arrow_upward