Chwilio am gwrs

Cymorth i Ddysgwyr

Rydym eisiau i chi gael profiad cadarnhaol a chael y gorau allan o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob math o broblemau a heriau ar amseroedd gwahanol yn eu bywydau.


Ein nod yw bod mor anffurfiol a hyblyg â phosibl, ac os oes problemau gan unrhyw un o’n dysgwyr, rydym eisiau gwybod amdanynt.

Os oes gennych broblem sy’n rhwystr i’ch dysgu, boed yn gysylltiedig â gofal plant, gofal dibynnol, trefniadau teuluol, anawsterau teithio, prynu deunyddiau, ac ati, siaradwch â’ch tiwtor os gwelwch yn dda.

Os hoffech siarad â rhywun, cysylltwch â’ch Rheolwyr Dysgu, eich Swyddog Cyflawni Cwricwlwm lleol, neu aelod o’r tîm Gwasanaethau Dysgwyr. Byddwn yn ymdrechu i wneud pob dim o fewn ein gallu i ddelio â’ch pryderon..

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod y mater yn gyfrinachol gyda rhywun, cysylltwch â ni, rydym yn barod i wrando.  03300 580845

Rydym yn cydnabod y gall sawl ffactor gael effaith ar allu dysgwr i astudio a bod yn rhaid i iechyd a lles personol ddod gyntaf bob amser.

Er y gwnawn ni ein gorau i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, bydd wastad amser pan fydd angen arweiniad arbenigol. I’r perwyl hwn, mae’r mynegai hwn yn darparu man cychwyn i gyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol. Nid yw’n rhestr gyflawn o gwbl ac felly dylid ei defnyddio ar y cyd â ffynonellau gwybodaeth eraill.Diogelu

- Polisi Diogelu

Adolygwyd ein polisi Diogelu yn ddiweddar, a byddem yn croesawu unrhyw adborth gan ddysgwyr mewn perthynas â chynnwys y polisi a'i weithredu. Rhowch unrhyw adborth i Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig) - trwy e-bost neu ffoniwch 02920 235277/07931 204613.Dyletswydd Atal
Mae rhan o ddyletswydd diogelu'r Sefydliad yn cynnwys amddiffyn unigolion sy'n agored i niwed rhag perygl o radicaliaeth ac eithafiaeth. Gelwir hyn yn 'Dyletswydd Atal'.

Menter llywodraeth yw Atal sy'n anelu at atal pobl rhag cymryd rhan (radicaleiddio), neu gefnogi eithafiaeth dreisgar.Beth yw Radicaleiddio? Diffiniad y llywodraeth yw bod radicaleiddio yn broses y mae unigolyn neu grŵp yn mabwysiadu delfrydau a dyheadau gwleidyddol, cymdeithasol neu grefyddol eithafol sy'n gwrthod neu'n tanseilio'r sefyllfa bresennol neu wrthod a / neu danseilio syniadau cyfoes ac ymadroddion o ryddid dewis.

Beth yw Eithafiaeth?
Mae'r llywodraeth wedi diffinio eithafiaeth fel: "gwrthwynebiad lleisiol neu weithredol i werthoedd Prydain, gan gynnwys democratiaeth, rheol y gyfraith, rhyddid unigol a pharch a goddefgarwch am gredoau a ffydd gwahanol". Mae'r coleg yn rhannu ac yn hyrwyddo'r gwerthoedd hyn ar draws ein cymuned.

Gwerthoedd Prydain, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Drwy gydol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales rydym yn dilyn egwyddorion llywodraethol ar Werthoedd Prydain, sef:

Liberty:
• Y rhyddid i fyw fel y dymunwch a mynd lle rydych chi eisiau.
• Eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus
• Cymryd cyfrifoldeb am eich dewisiadau a'u hymarfer yn ddiogel
• Sicrhau eich bod chi'n gwybod eich hawliau.

Cyfiawnder - Rheol y Gyfraith:
• Tegwch yn y ffordd y mae pobl yn cael trin
• Archwilio'r deddfau sy'n  ein llywodraethu ac yn ein hamddiffyn
• Deall y canlyniadau os caiff y rheolau hyn eu torri
• Ystyried y gallai'r rhain fod yn wahanol i ddeddfau crefyddol.

Democratiaeth:
• Y gred mewn rhyddid a chydraddoldeb rhwng pobl
• Gwybodaeth gyffredinol eang a pharch at sefydliadau a gwasanaethau cyhoeddus
• Eich helpu chi i ddylanwadu ar wneud penderfyniadau drwy'r broses ddemocrataidd
• Esbonio manteision ac anfanteision democratiaeth.

Parch – Cyd-barch:
• Goddefgarwch o’r rhai sydd â wahanol barch a chredoau
• Deall sut mae'ch ymddygiad yn effeithio ar eich hawliau chi a phobl eraill
• Parchu gwahaniaethau pobl eraill, diwylliannau eraill a ffyrdd o fyw
• Herio ymddygiad niweidiol neu wahaniaethol.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Atal, radicaleiddio neu eithafiaeth, cysylltwch â Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig) - trwy e-bost neu ffoniwch 02920 235277/07931 204613 neu anfonwch e-bost i Swyddogion Diogelu y sefydliad yn safeguarding@adultlearning.wales
arrow_upward