Chwilio am gwrs

Buddion i Ddysgwyr
Pa fuddion y gallech chi eu disgwyl o ddysgu fel oedolyn?

Bydd profiad pawb yn wahanol ond gwyddom oddi wrth yr hyn y mae dysgwyr wedi ei ddweud wrthym, sylwadau ein tiwtoriaid a staff eraill, ac ymchwil y gall dysgwyr sy’n oedolion elwa yn y ffyrdd canlynol.

Hyder cynyddol – Dywed y rhan fwyaf o ddysgwyr wrthym eu bod yn teimlo’n fwy hyderus erbyn diwedd ein cyrsiau. Gall hyn helpu mewn ffyrdd amrywiol gan gynnwys defnyddiwr neu ddinesydd, fel rhiant neu mewn perthnasoedd eraill, wrth fynd i weld meddyg neu gyfarfod ag athro/athrawes plentyn.

Sgiliau a gwybodaeth newydd sy’n gallu helpu â chael swydd neu ddyrchafiad yn y gwaith, a gall wneud gwahaniaeth i deuluoedd a chymunedau hefyd. Gall rhieni helpu eu plant â gwaith cartref a gall plant weld eu rhieni fel modelau rôl i ddilyn eu hesiampl. Mae dysgwyr sy’n oedolion yn fwy tebygol o gymryd rhan yn nysgu eu plant, gan wella canlyniadau.

Iechyd Gwell – Mae’r rheiny sydd â phroblemau iechyd yn arbennig, yn disgrifio cynnydd mewn llesiant, a dywed rhai ohonynt fod eu dysgu’n rhoi rheswm iddynt adael y tŷ a strwythur i’w bywydau. Mae ymchwil i ddysgu ac iechyd oedolion wedi dangos cysylltiadau â rhoi’r gorau i ysmygu, maeth gwell, risg is o gael clefyd y galon, faint o ymarfer corff a wneir a boddhad bywyd. Dangoswyd hefyd fod dysgu oedolion yn arwain at synnwyr o hunaniaeth, gallu i ymdopi ac ymdeimlad o ddiben mewn bywyd. Ceir tystiolaeth hefyd y gallai dysgu oedolion ohirio dechrau dementia.

Buddion Cymdeithasol – Mae dysgu gydag oedolion eraill yn brofiad cymdeithasol sy’n gallu lleihau arwahanrwydd ac arwain at wneud ffrindiau newydd. Gall hyn fod yn sbringfwrdd ar gyfer ymglymiad gwell mewn cymunedau lleol fel gwirfoddoli neu ymuno â phobl eraill i fynd i’r afael â phroblem ar y cyd.

. . .a chymdeithas yn gyffredinol – Gall dysgu oedolion arwain at ddealltwriaeth well o bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a chrefyddol, gan arwain at oddefgarwch gwell o amrywiaeth. Mae rhai dysgwyr sy’n oedolion yn teimlo eu bod yn fwy gwybodus am wleidyddiaeth a’u bod yn cael eu grymuso i gymryd rôl fwy mewn democratiaeth..

Mynnwch Wybod Mwy

Mynnwch wybod sut gallai dysgu fod o fudd i chi – chwiliwch am gwrs, a chofrestru heddiw!


Byddwch yn Gymdeithasol!
. . . ac adroddwch eich hanesion am ddysgu gyda ni.

  
arrow_upward