Agored Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid

Cod y Cwrs: 38440

£50.00
Cychwyn
Chwef 24
Gorffen
Maw 23
Rhannu
£50.00

Agored Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid

Lleoliad
The Miners Centre, Caerffili,
CF83 1DX

Lefel
lefelau Cymysg

Pryd?
Dydd Llun 18:00-21:00 am 12 wythnos (3.5 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Robert Burton
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 38440

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Chwef 24
Gorffen
Maw 23
Rhannu

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi chi ar gyfer dechrau gweithio gyda phobi ifanc mewn amryw sefyllfaoedd (Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru).

Diben y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith ieuenctid.

Lluniwyd y Dyfarniad mewn Gwaith Ieuenctid i sicrhau bod pob gweithiwr ieuenctid yn gallu manteisio ar yr hyfforddiant a’r cymwysterau angenrheidiol a bod gweithwyr heb gymhwyster yn cael eu cefnogi a’u hannog i symud ymlaen. Mae’r cymhwyster wedi’i fapio yn ôl y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Sylwer: Ers mis Ebrill 2017, ar ôl cwblhau’r Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2 neu 3, os ydych chi’n weithiwr ieuenctid presennol, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Cynnwys

Mae’r Dyfarniad mewn Gwaith Ieuenctid yn cynnwys cyfanswm o 4 uned. I ennill y Dyfarniad, rhaid i’r dysgwr gyflawni pob 4 o’r unedau.
1. Ymgysylltu a Chyfathrebu â Phobl Ifanc
2. Theori Gwaith Ieuenctid
3. Diogelu mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
4. Datblygiad Pobl Ifanc

Rhaid i ddysgwyr gwblhau amrywiaeth o dasgau sydd wedi’u hamlinellu yn y meini prawf asesu a chynnwys: aseiniadau ysgrifenedig / taflenni tasgau / arsylwi / gwaith grŵp a phrosiect.

Rhaid i ddysgwyr gofnodi o leiaf 35 awr o weithgareddau lleoliad gwaith

haid i’r dysgwyr gwblhau’r holl unedau o fewn dwy flynedd o gofrestru.

Cymhwyster

Caiff y Dyfarniad ei addysgu ar safon gyfwerth ag A* - C TGAU.

Bydd ennill y Dyfarniad yn galluogi dysgwyr i ymgymryd â dysgu yn gysylltiedig â Gwaith Ieuenctid Addysg Uwch a’r Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid, pan fyddant yn 18 oed.

Gofynion Mynediad

Bydd angen cyflwyno cais llwyddiannus i gael lle ar y cwrs. Gellir gofyn am hyn gan ein Tîm Gwaith Chwarae Cymunedol Ieuenctid ar y ddolen Gwaith Chwarae Cymunedol Ieuenctid ar ein gwefan.

Bydd angen y canlynol ar ddysgwyr:
• Sgiliau llythrennedd.
• Sgiliau cyfathrebu.

Bydd angen i ddysgwyr:
• Ddehongli tasgau a roddir.
• Rhoi atebion clir, rhesymegol a dealladwy.

Gofynion Lleoliad
Cyn dechrau’r lleoliad, mae angen gwiriad cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a rhaid i reolwr llinell/goruchwyliwr sy’n gymwysedig i lefel 3 neu uwch, gyflwyno Ffurflen Gytundeb ar gyfer Lleoliad wedi’i llofnodi.

Llwybr Gyrfa

Bydd ennill y Dyfarniad yn galluogi dysgwyr i ymgymryd â dysgu yn gysylltiedig â Gwaith Ieuenctid Addysg Uwch a’r Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid, pan fyddant yn 18 oed.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd arnoch chi angen dod â phad ysgrifennu a beiro a/neu liniadur i ysgrifennu nodiadau. Bydd portffolios dyfarnu yn cael eu darparu gennym ni.

Gadewch i ni siarad!

Robert
Robert Burton

03300 580845
E-bost Robert


Agored Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid
£50.00

Ar The Miners Centre, Caerffili  |  Dydd Llun at 18:00-21:00arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis