Agored Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid

Cod y Cwrs: 38487

TBC
Cychwyn
Chwef 26
Gorffen
Maw 25
Rhannu
TBC

Agored Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid

Lleoliad
Youth Cymru (Upperboat), Trefforest,
CF37 5BP

Lefel
lefelau Cymysg

Pryd?
Dydd Mercher 09:30-16:30 am 4 wythnos (7.0 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Robert Burton
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 38487

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Chwef 26
Gorffen
Maw 25
Rhannu

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi chi i arwain gwaith gyda phobl ifanc mewn amryw so efyllfaoedd (Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru)
Diben y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes gwaith ieuenctid.

Lluniwyd y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid i sicrhau bod pob gweithiwr ieuenctid yn gallu manteisio ar yr hyfforddiant a’r cymwysterau angenrheidiol a bod gweithwyr heb gymhwyster yn cael eu cynorthwyo a’u hannog i symud ymlaen. Mae’r cymhwyster wedi’i fapio yn ôl y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Sylwer: Ers mis Ebrill 2017, ar ôl cwblhau’r Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2 neu 3, os ydych chi’n weithiwr ieuenctid presennol, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Cynnwys

Mae’r Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3 yn cynnwys 4 uned orfodol ac 1 uned ddewisol. I gyflawni’r Dystysgrif, bydd yn rhaid i’r dysgwr gyflawni’r 5 uned.

1. Ymarfer Adfyfyriol mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
2. Ymarfer Gwaith Ieuenctid Seiliedig ar Waith
3. Gweithio gydag Ymddygiad Heriol mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
4. Gwaith Grŵp mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
5. Goruchwyliaeth mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid

Rhaid i ddysgwyr gwblhau amrywiaeth o dasgau sydd wedi’u hamlinellu yn y meini prawf asesu a chynnwys: aseiniadau ysgrifenedig / taflenni tasgau / arsylwadau / gwaith grŵp a phrosiectau.

Rhaid i ddysgwyr gofnodi o leiaf 65 awr o weithgareddau lleoliad gwaith.

Rhaid i’r dysgwyr gwblhau’r holl unedau o fewn dwy flynedd ar ôl cofrestru.

Cymhwyster

Caiff y Dyfarniad ei addysgu ar lefel sy’n cyd-fynd â graddau A* - C TGAU.

Bydd ennill y Dyfarniad yn galluogi dysgwyr i ymgymryd â dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes gwaith ieuencyid.

Gofynion Mynediad

Bydd angen cyflwyno cais llwyddiannus i gael lle ar y cwrs. Gellir gofyn gan ein Tîm Gwaith Ieuenctid, Cymuned a Chwarae am hyn, gan ddilyn dolen Gwaith Ieuenctid, Cymuned a Chwarae ar ein gwefan.

Bydd angen y canlynol ar ddysgwyr:
• Sgiliau llythrennedd
• Sgiliau cyfathrebu

Bydd angen i ddysgwyr:
• Ddehongli tasgau a roddir iddynt
• Llunio atebion clir, rhesymegol a dealladwy

Gofynion y Lleoliad
Cyn dechrau’r lleoliad, bydd angen gwiriad diweddaredig gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a bydd yn rhaid yflwyno Ffurflen Cytundeb ar gyfer Lleoliad, wedi’i llofnodi gan oruchwyliwr neu reolwr sydd â chymwysterau ar lefel 4 neu rai uwch.

Llwybr Gyrfa

Bydd cyflawni'r dystysgrif yn galluogi dysgwyr i ymgeisio am gyflogaeth fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid. Mae'r dynodiad hwn yn cael ei gydnabod gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a'i gymeradwyo gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru (ETS). Gall dysgwyr hefyd wneud cais am le i astudio ar gyfer Cymhwyster Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol Llawn yn y Brifysgol.

Dyfernir cymhwyster ar ôl cwblhau Lefel 6.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd arnoch chi angen dod â phad ysgrifennu a beiro a/neu liniadur i ysgrifennu nodiadau. Bydd portffolios dyfarnu yn cael eu darparu gennym ni.

Bydd angen i chi ystyried hefyd ble wnewch chi gwblhau eich 65 awr o ymarfer gwaith ieuenctid yn ystod y cwrs.

Gadewch i ni siarad!

Robert
Robert Burton

03300 580845
E-bost Robert


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
Agored Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid
TBC

Ar Youth Cymru (Upperboat), Trefforest  |  Dydd Mercher at 09:30-16:30arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis