Enillydd Amy!

Enillydd Amy!

14-Ebrill-2018
Share

Mae enw enillydd Gwobr Margaret Jones ar gyfer 2018 wedi cael ei gyhoeddi fel Amy-Marie Rees o Galon Uchaf.


Mae stori Amy-Marie yn dangos sut mae ei hymrwymiad i ddysgu a’i phenderfyniad i lwyddo wedi galluogi iddi oresgyn rhwystrau yn ddewr, llwyddo i newid llwybr ei bywyd a bod yn ysbrydoliaeth i eraill.

Roedd Amy-Marie wedi bod yn gweithio yn y gorffennol, ond yn dilyn genedigaeth ei phlentyn, newidiodd ei hamgylchiadau ac fe’i cafodd ei hun yn unig ac yn dioddef straen, gorbryder ac iselder. O ganlyniad, aeth i sesiynau cwnsela lle yr awgrymwyd y gallai cymryd rhan mewn gweithgaredd ei helpu hi yn ogystal â chynnig cyfleoedd i gymdeithasu â phobl eraill.

Roedd hyn yn codi ofn ar Amy-Marie, fel yr esboniodd: “Roedd meddwl am gerdded i mewn i ystafell yn llawn pobl ddieithr yn frawychus.” Er gwaethaf hyn, sylweddolodd fod angen iddi ddod o hyd i rywbeth i’w wneud, a phan welodd hysbyseb am gwrs crefft siwgr, fe gyflwynodd gais.

Dilynodd Amy-Marie y cwrs 6 wythnos cychwynnol a oedd, yn ei dro, wedi helpu i leihau’r gorbryder a’r straen yr oedd hi’n eu teimlo. Ar ben hynny, daeth yn amlwg yn gyflym bod ganddi ddawn am grefft siwgr, ac aeth ei sgiliau, ei gwybodaeth a’i hyder o nerth i nerth.

Roedd heriau gofal plant bron â’i hatal rhag symud ymlaen, ond llwyddwyd i ddod o hyd i atebion a oedd wedi’i galluogi i barhau.

Roedd ei phrofiad dysgu mor gadarnhaol fel y penderfynodd hi ddilyn gyrfa mewn addurno cacennau ar ôl y cwrs, gan sefydlu ei busnes ei hun o’r enw ‘Cake Queens’.

Mae Amy-Marie wedi parhau i ddysgu, ac mae ei sgiliau wedi datblygu ymhellach ar ôl cwblhau cwrs hylendid bwyd yn llwyddiannus – gan gyflawni Sgôr 5 am Hylendid Bwyd gan Iechyd yr Amgylchedd. Yn ogystal, mae hi hefyd yn dilyn cwrs ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ i’w galluogi i hyfforddi pobl eraill, ac mae’r Dyfarniad lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn sicr o fewn ei gafael.

Yn ôl y Swyddog Cyflwyno’r Cwricwlwm, Leane Saunders, “Pan ddechreuodd Amy’r cwrs, gallwn weld bod ganddi ddawn am grefft siwgr a’i bod hi’n dda iawn. Aeth ei hyder o nerth i nerth, wrth iddi ddysgu sgiliau newydd a’u hymarfer gartref gyda’i merch.”

“Roedd brwdfrydedd a dawn Amy-Marie am wneud ac addurno cacennau wedi cyflwyno cyfleoedd gyrfaol newydd iddi. Mae hi bellach yn mynd ati’n hyderus i archwilio ei photensial busnes ei hun ar gyfer y dyfodol, a sut y byddai hynny’n cyd-fynd â’i hanghenion gofal plant. Mae taith Amy’n parhau – mae’n wych bod yn rhan ohoni a gallu ei helpu i gael mynediad at y cyrsiau y mae arni eu hangen i lwyddo.”

Aeth Leane ymlaen i ddweud, “Mae Amy-Marie wedi gweithio’n galed i oresgyn rhwystrau a phroblemau personol, ac mae wedi dod yn ysbrydoliaeth ac yn esiampl dda i lawer yn y gymuned leol. Mae hi wedi cael llawer o fudd o ddysgu: mae ei hyder wedi gwella, mae ei hunan-barch wedi cynyddu ac mae ei theimlad o annibyniaeth wedi dychwelyd. Mae hyn hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar ei theulu ac ansawdd ei bywyd. Mae’r cwrs wedi helpu i gynnig gyrfa hunangyflogedig na fyddai hi erioed wedi dychmygu ei dechrau o’r blaen.

Wrth sôn am ei phrofiad, dywedodd Amy-Marie, “Mae wedi fy ysbrydoli i fynd allan a dechrau gweithio eto i ennill fy nhamaid.” Dyma ei chyngor i unrhyw un sy’n ystyried dilyn cwrs, “Ewch amdani! Hyd yn oed os nad ydych chi’n siwr beth rydych chi eisiau ei wneud, ymunwch â chwrs ac ewch yn ôl i addysg. Mae’n rymusol iawn a dydych chi byth yn gwybod i ble y gallai eich arwain!”

Dymunwn bob llwyddiant i Amy-Marie â’i busnes, ei gyrfa yn y dyfodol a’i dysgu pellach; mae hi’n ysbrydoliaeth ac yn esiampl dda i bobl eraill ac yn deilwng iawn o’n Gwobr Margaret Jones.

Gwyliwch stori Amy yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?