Ein Grŵp ESOL sy'n Ennill Gwobrau!

Ein Grŵp ESOL sy'n Ennill Gwobrau!

14-Ebrill-2018
Share


Mae enwau enillwyr Gwobr Siân Thomason ar gyfer 2018 wedi cael eu cyhoeddi fel Mohammed Taame, Fouad Al Khatib, Ramez Youssef a Hassan Al Jammal o Ystradgynlais.


Mae’r criw yma o ddysgwyr yn hanu o Syria, gwlad sy’n caelei rhwygo gan ryfel ar hyn o bryd, ac maent wedi sefydluyn Ystradgynlais gyda’u teuluoedd eu hunain a theuluoedderaill. Mae eu stori’n dangos eu hymrwymiad i ddysgu ermwyn goresgyn y rhwystrau enfawr sy’n atal integreiddioyn y gymuned a chyflogaeth.

Yn Syria, roedd gan y dysgwyr yma swyddi, gyrfaoedd abusnesau, ond, ar ôl cyrraedd Cymru, roedd rhaid iddyntddechrau o’r dechrau eto. Nid oeddent yn siarad llawer o Saesneg, os o gwbl, ac roeddent yn dal i geisio ymdopi â’rsefyllfa ddifrifol yn eu gwlad eu hunain. Roedd y trawmaa’r symud yr oeddent wedi’i brofi wedi’u gadael heb fawrddim ar wahân i’w gilydd.

Er gwaetha’r sefyllfa yma, roedd y dysgwyr yn benderfynolo lwyddo. Aethant i gyd i ddosbarthiadau Saesneg iSiaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) gydag AOC/ALW acroedd hynny o help i feithrin eu hyder a’u sgiliau iaith. Eunod oedd dysgu Saesneg, cael gwaith ac integreiddio yn ygymuned leol. Roedd yn bwysig iddynt gael annibyniaetha diogelwch iddynt eu hunain a’u teuluoedd. Hefyd, maentwedi gweithio gyda’u llyfrgell leol lle maent wedi datblygusgiliau TG hefyd.

Ers dechrau yn y dosbarthiadau, mae’r dysgwyr wedicymryd rhan yng ngweithgareddau’r gymuned leol acwedi gwirfoddoli mewn canolfan ailgylchu leol. Maentyn gweithredu fel llysgenhadon ar ran pobl Syria ac ynrhyngweithio â’r gymuned leol, gan gymryd rhan mewngweithgareddau teuluol a gydag ysgolion lleol, a chwilioam gyfleoedd o hyd i ddefnyddio eu sgiliau iaith newydd.Maent i gyd wedi gwneud cais am drwydded yrru ac maeHassan wedi llwyddo yn ei brawf theori drwy gyfrwng ySaesneg eisoes.

Ers dechrau yn y dosbarthiadau, mae’r dysgwyr wedicymryd rhan yng ngweithgareddau’r gymuned leol acwedi gwirfoddoli mewn canolfan ailgylchu leol. Maentyn gweithredu fel llysgenhadon ar ran pobl Syria ac ynrhyngweithio â’r gymuned leol, gan gymryd rhan mewngweithgareddau teuluol a gydag ysgolion lleol, a chwilioam gyfleoedd o hyd i ddefnyddio eu sgiliau iaith newydd.Maent i gyd wedi gwneud cais am drwydded yrru ac maeHassan wedi llwyddo yn ei brawf theori drwy gyfrwng ySaesneg eisoes.

Mae’r gefnogaeth mae’r dysgwyr wedi’i chael gan ygymuned leol wedi bod yn eang a hynny yn sicr oherwyddy ffordd maent yn rhyngweithio’n bositif ag aelodau’rgymuned. Hefyd maent wedi defnyddio eu dysgu i helpugyda chynnig cefnogaeth i eraill sydd mewn sefyllfa debygac i sicrhau integreiddiad eu plant yn yr ysgolion lleol.

Dywedodd un o diwtoriaid ESOL, Amel Cherif: ‘Mae eudyhead i wella eu haddysg a chael gwaith i’w ganmolyn fawr.” Meddai wedyn: “Mae’r dysgwyr yma’n esiamplragorol o sut gall dewrder a hunan-gred, ynghyd agewyllys da a help cymuned gefnogol fel Ystradgynlais,ddod â theuluoedd sydd wedi profi cymaint o ddinistir ynôl at fywyd positif a gobeithiol, ac mae’n argoeli’n dda argyfer eu dyfodol.”

Mae’r dysgu mae’r unigolion hyn wedi’i wneud wedihelpu i wella eu hyder, eu hannibyniaeth a’u gallu i wneudpenderfyniadau. Hefyd mae wedi helpu i baratoi ar gyfercyfleoedd gwaith a dysgu’r sgiliau gofynnol i weithio gyda chyflogwyr.

Dymunwn ragor o lwyddiant i Mohammed, Fouad, Rameza Hassan gyda’u dysgu a’u cyflogaeth yn y dyfodol – maentyn ysbrydoliaeth i eraill, gan brofi y gallant oresgyn adfyddrwy waith caled a phenderfyniad i lwyddo. Maent ynenillwyr cwbl deilwng o’r wobr yma.

Gwyliwch stori y Grŵp yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?