Ein Darpariaeth Gyfredol a'n Partneriaethau

Ein Darpariaeth Gyfredol a'n Partneriaethau

26-Ebrill-2018
Share

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ynfalch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadaueraill i ddarparu cyfleoedd dysgu i amrywiaeth oanghenion dysgu yn y gymuned.

Mae ein dull oweithredu’n cefnogi cylch gwaith Llywodraeth Cymruyn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’rAgenda Gwrth Dlodi. Mae darpariaeth partneriaethbreifat yn parhau i dyfu yn y sefydliad. Rydym ynadnewyddu cytundebau partneriaeth gyda grwpiaupreifat a gwirfoddol sy’n gweithio gyda grwpiau agoredi niwed nad ydynt yn mynd ati i ddysgu yn y gymunedyn draddodiadol.

Cyflwynir crynodeb o’n gwaithpartneriaeth yma:
Parkinson’s UK

• Rhaglen Llythrennedd Digidol yn weithredol yn Sir y Fflint
• Roedd yn bleser cael croesawu’r GweinidogDysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, ar ymweliadâ’r rhaglen yn Café Isa yn yr Wyddgrug

Heneiddio’n Dda yng Nghymru

• Roedd yr ymweliad Gweinidogol yn tynnu sylw atfanteision y rhaglen sy’n cael ei gweithredu, sef; Hybucymunedau cyfeillgar i oedran, rhoi sylw i unigrwydd acynysu a datblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth
• Llythrennedd Digidol i ddechrau mewncynlluniau tai gwarchod yn Wrecsam

Parc Cenedlaethol Eryri

• Datblygu partneriaeth strategol gyda’r Parci helpu gyda datblygu darpariaeth
• Ceisio sefydlu ein prif ganolfan ddysgu ym Mhlas Tan yBwlch, cyfleuster rhagorol ar gyfer ein dysgwyr a’n staff
• Rhagor o ymgysylltu â’r Gwasanaeth Tân ar waith

Y Brifysgol Agored

• Datblygu Diploma Lefel 3 dysgu cyfunar gyfer mis Medi 2018
• Yn cynnwys y defnydd o Adnoddau Addysgol Agored allwyfan Moodle i ymgorffori dysgu o bell yn y rhaglen Lefel 3

Clwb Pêl Droed y Rhyl a Llandudno

• Darpariaeth sylweddol ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych
• Fforwm Dysgwyr Posib yng nghynllun PêlDroed yn y Gymuned Llandudno
• Darpariaeth Llythrennedd Digidolbellach yn cael ei datblygu

Cyngor Abertawe

• Darpariaeth ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewnaddysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETS)

Caer Las

• Dechrau ar waith gyda’r elusen hon a fyddyn gweithio gydag unigolion sy’n ddigartrefneu’n wynebu risg o fod yn ddigartref
• Cynnal sesiynau blasu mewn TG, gwaithcoed a datblygiad personol

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

• Y ddarpariaeth ar gyfer gorchmyniongwneud iawn â’r gymuned
• Cynllun peilot yn ei le i gyflwyno cymwysterauCyflogadwyedd i’w defnyddwyr addysg a hyfforddiant
• Datblygu ein darpariaeth yn parhau gydag amrywiaeth oweithgareddau a datblygiadau. Mae’r rhain yn ein galluogii yrru ein darpariaeth yn ei blaen gan ddarparu cefnogaetha sicrhau bod ein dysgwyr yn cael y cyfleoedd gorau

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

• Mae’r ymgysylltu ag ESOL yn sylweddol, gyda’rsefydliad yn parhau i weithio ar y cyd â nifer fawr obartneriaid. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:Canolfan BydGwaith, Grwpiau rhieni, Ysgolion, Remploy, Y Groes Goch, Rubicon, Oasis, Tai Taf, Yr Urdd, Mind, Cymunedau ynGyntaf
• Yng Nghasnewydd, mae’r ddarpariaeth ESOL wedicynyddu i fod yn fwy na hanner ein darpariaeth lawno gyrsiau. Y rheswm am hyn yw addasu’r ddarpariaethi ystyried diddymu Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglenni Cwnsela

• Un ychwanegiad diweddar at y rhaglen Gwnsela yn yGogledd Ddwyrain yw’r cadarnhad ein bod yn gallucynnig Tystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant BywydDechreuodd y rhaglen beilot ym mis Chwefror yn Wrecsam

Clybiau Swyddi

• Mae clwb swyddi wedi cael ei sefydlu yn Hwb SgiliauLlanbedr Pont Steffan
• Dechreuodd y rhaglen galw heibio chwe wythnos ymaym mis Mawrth
• Roedd y sesiwn cyntaf yn hynod lwyddiannus ganddenu 11 o bobl

Digwyddiadau Dysgwyr

• Mae fforwm dysgwyr (Fforwm Celf Ponthafren) wedi caelei ddatblygu allan o fforwm rhanbarthol Y Canolbarth
• Roeddem yn falch iawn o gael cymryd rhan ynnigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y MerchedAmgueddfa’r Glannau yn Abertawe. Yn ystod ydigwyddiad, buom yn cynnal sesiynau ar iPads

Y Gronfa Loteri Fawr

• Mae cais Helpu Teuluoedd Sy’n Gweithio wedi’igyflwyno er mwyn i ni allu cefnogi a gweithiogyda theuluoedd yn ardal Abertawe

Astudiaethau Undebau Llafur

• Roeddem yn falch o dderbyn Dyfarniad Ansawdd WTUCym mis Chwefror, sy’n ein galluogi i gyflwyno ar ran WTUCfel darparwr ansawdd, am y 3 blynedd nesaf i ddechrau
• Mae’r cynllunio ar droed ar gyfer darpariaeth2018-19 gyda’r rhaglen Addysg yr UndebauLlafur ar fin cael ei llunio’n derfynol

Hyfforddi Gwirfoddolwyr

• Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ennill y contract gan CIC Cymru hefyd, i gyflwyno hyfforddiant tridiau i wirfoddolwyr yn yrholl Gynghorau Iechyd Cymunedol yng Nghymru

Y Tîm Gwaith Ieuenctid, Cymunedol a Chwarae(YCPW)

• Mae’r tîm yn darparu mwy na 70 o gymwysterau acachrediadau i’r sector gwaith ieuenctid a chwaraeledled Cymru, yn y Gymraeg ac yn Saesneg
• Mae cyrsiau’n cael eu cyflwyno yn yr holl awdurdodau lleoldrwy gyfrwng cytundebau partneriaeth lleol, rhanbarthola chenedlaethol i’r sector a gynhelir a’r sector gwirfoddol
• Mae’r cyrsiau’n rhan o’r llwybrau cymhwyso cychwynnolyn y ddau sector ac mae tîm YCPW yn gwneudcyfraniad pwysig at ddatblygiad strategol hyfforddiantgwaith ieuenctid a chwarae ledled Cymru
• Mae’r adborth gan y dysgwyr wedi bod yn eithriadolbositif, gan dynnu sylw at y ffaith bod y cyrsiau’n bleserus,yn creu hyder ac yn eu paratoi i ennill cymwysteraucydnabyddedig yn y sector gwaith chwarae

Yr Iaith Gymraeg

Mae ein strategaeth yn datgan ein nod o gynydducyfleoedd i ddysgwyr fynd ar gyrsiau Cymraeg a dwyieithogyn yr holl ranbarthau. Mae gennym lawer o waith i’w wneuder mwyn creu galw a sicrhau bod gennym gynllun clir argyfer llwyddiant.

Mae pob rhanbarth ledled Cymru wedi mynd ati i greumwy o weithgareddau, fel y nodir isod, a bydd prosescynllunio cwricwlwm 2018-19 yn rhoi cyfarwyddydi’r rhanbarthau i gynyddu eu darpariaeth:

• Yng Ngwynedd, rydym yn creu cyfleoedd datblygu gyda Mentrau Iaith Cymru. Yn dilyn trafodaethau blaenorolrhwng thîm rhanbarth y Gogledd, mae rhaglen cyfrwngCymraeg i gefnogi gwirfoddolwyr yn cael ei datblyguar hyn o bryd. Bydd Mentrau Iaith Cymru yn cyflwyno rhaglen Lefel 1 i’w gwirfoddolwyr ar ôl y Pasg

• Mae’r rhanbarthau’n mynd ati i gysylltu â sefydliadaua chlybiau cenedlaethol sy’n cynnig darpariaethdrwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys Merched y Wawr, Ffermwyr Ifanc Cymru a’r Urdd. Mae gennym nifer o weith gareddau wedi’u sefydlu eisoes ond mae lle i ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach

• Rydym yn targedu ysgolion cyfrwng Cymraeg i gynnigdysgu i deuluoedd a dal y rhai sy’n gadael yr ysgolac sy’n wynebu risg efallai o beidio â bod mewnaddysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), gan gynnigcyrsiau sgiliau ar gyfer gwaith yn ddwyieithog

• Mae ein gweithgareddau cangen yn cynnwysdarlithwyr dwyieithog yn Llanelli a Chastell-neddPort Talbot ym misoedd Mawrth ac Ebrill

• Gall recriwtio tiwtoriaid sydd â’r sgiliau Cymraeggofynnol mewn rhai pynciau fod yn anodd. Foddbynnag, dylai gweithredu tâl cystadleuol a thelerauac amodau ar gyfer tiwtoriaid yn nes ymlaen elenihelpu i roi sylw i’r anghydbwysedd hwn

• Mae proses cynllunio cwricwlwm 2018-19 ar droed ar hyn obryd a bydd targedau’n cael eu pennu ym mhob rhanbarther mwyn creu galw am ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog

• Bydd y gwaith hwn yn nodwedd allweddol yn ybroses hunanasesu a bydd yn cael ei bennu felblaenoriaeth yn ein cynllun datblygu ansawddsy’n sail i amcanion strategol y sefydliad

• Bydd cylch gwaith y grŵp Cymraeg a Dwyieithog yncynnwys ffocws ar gynyddu’r ddarpariaeth Gymraega dwyieithog. Adroddir yn ôl ar y gweithgareddaua’r canlyniadau yn y Pwyllgor Profiad y Dysgwyr

• Bydd cyflwyno swydd newydd – Rheolwr Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg a’r Cwricwlwm – yn dod agarbenigedd ACL a chwricwlwm i’r tîm gweithredol.Rydym eisiau denu ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeguwch, wedi’u lleoli yng Ngogledd neu Ganolbarth Cymru yn ddelfrydol. Un gofyniad allweddol ar gyfer yswydd fydd cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.
Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?