Mae arweinyddiaeth yn parhau i fod yn rhan flaenllaw o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Mae arweinyddiaeth yn parhau i fod yn rhan flaenllaw o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

26-Ebrill-2018
Share

Mae arweinyddiaeth yn parhau i fod yn rhan flaenllawo Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, gydag ymrwymiad cadarn i sicrhau amrywiaeth ddaac ansawdd uchel y ddarpariaeth dysgu a lles ymmaes dysgu cymunedol i oedolion.

Mae ein strwythur sefydliadol adolygedig wedi bod yn ei le ers 6 mis erbynhyn a byddwn yn defnyddio cyfarfodydd y tîm Rheolaeth Weithredol i barhau i adolygu cynnydd yn y cyswllt hwn.

Hefyd byddwn yn parhau i fonitro cynnydd y gwaith addrefnua materion cysylltiadau cyflogeion drwy gyfrwngy Cydbwyllgor Ymgynghorol a Thrafod, gan ddarparucy frwng pellach i staff gyflwyno eu hadborth a mynegiun rhyw broblemau sydd gan ddynt. Dyma’r meysydd eraill sy’n cael eu datblygu gan y tîm arweinyddiaeth:

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

• Mae’r paratoadau’n parhau er mwyn sicrhaubod y sefydliad yn cyflawni ei rwymedigaethaui fodloni’r ddeddfwriaeth diogelu data newydderbyn y dyddiad gweithredu, sef 25 Mai 2018
• Mae’r gweithgor wedi gwneud cynnydd mewn rhai meysydd allweddol, gan gynnwys cwblhau archwilia ddata sydd wedi penderfynu pa ddata personol mae’r sefydliad yn eu dal, ble maent yn cael eu dal a sut maentyn cael eu defnyddio, gan ddiweddaru Polisi Diogelu Data’r sefydliad a phenodi Swyddog Diogelu Data (Vicky Knappett, Uwch Swyddog Adnoddau Dynol)

Safonau’r Iaith Gymraeg

• Daeth Safonau Iaith Gymraeg i rym ar y 1af o Ebrill, 2018. Mae ein cynllun gweithredu yn symyd ymlaen gyda gwaith helaeth wedi'i wneud i sicrhau bod staff yn cael eu paratoi'n dda. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o adnoddau ysgrifenedig a llafar gan gynnwys nodiadau cyfarwyddyd manwl ar gyfer staff cymorth a thiwtoriaid
• Bydd Safonau Iaith Gymraeg a'r Grŵp Cymraeg a Dwyieithrwydd yn symud ymlaen ac yn monitro gweithredoedd i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog ar draws y sefydliad

Strategaeth Aelodaeth

• Mae’r gwaith hwn yn parhau wrth i ni fynd ati i weithio gyda’n haelodaeth drwy Fforymau Rhanbarthol a’r CCB sydd i ddod
• Mae’r adborth yn awgrymu nad yw’r cyfathrebu ag aelodau mor effeithiol ag y dylai fod. O’r herwydd, rydym yn edrychar ein mecan weithiau cyfathrebu i sicrhau ein bod yn cyrraedd y gynulleidfa darged yn effeithiol.
• Bydd parhad ybwletinau rheolaidd ac adborth o weith gareddau Cangen a Fforymau Rhanbarthol yn ffocws allweddol er mwyn sicrhau cynhwysiant. Mae lle i gynyddu’r ym wneud â’r strwythur o Bwyllgorau ac is-grwpiau ar gyfer aelodau cyfetholedig
• Mae’r grŵp Aelodaeth, Marchnata ac Ymgyrchu’n cyfarfod i ddatblygu camau gweithredu clir er mwyn datblygu a gweithredu’r strategaeth aelodaeth ar y cyd â gweith gareddau eraill sydd wedi’u trefnu yn ystod yr wythnosau nesaf

Ymweliadau Dysgwyr gan y Prif Weithredwr

• Roedd yn bleser cyfarfod dysgwyr ESOL yng Nghyngor Cydraddoldeb Hiliol Bae Abertawe (SBREC) ddechrau mis Mawrth. Mae’n dangos amrywiaeth y dysgwyr rydym yn eu cefnogi a sgiliau gwerthfawr y tîm rhagorol o diwtoriaid ESOL
• Mae nifer o ymweliadau dysgwyr i trefnu ar draws yr holl ranbarthau, gan gynnwys ein darpariaeth gyda sefydliad partner, Clwb Pêl Droed Llandudno (ym mis Mawrth) a darpariaeth sgiliau hanfodol yng Nghanolfan Waith y Rhyl (ym mis Ebrill)
• Hefyd mae ymweliad â Gorsaf Dân y Rhyl i ymweldâ’r dysgwyr sy’n mynychu’r cwrs Ffotograffiaeth Ddigidol i drefnu ym mis Ebrill, ynghyd â rhagor oymweliadau â’r ddarpariaeth ESOL yng Nghaerdydd
• Mae ymweliad i fynychu dosbarth Celfmewn cydweithrediad â MIND Cymruwedi’i drefnu ar gyfer mis Mai 2018

Datblygiad Diwylliannol

• Mae staff a chynrychiolwyr undebau llafur yn adroddar newid diwylliannol positif wrth i ni ddatblyguethos a ffocws sefydliadol yn y cyfnod ar ôl uno
• Mae’n braf iawn gweld y cynnydd sydd wedi’iwneud ar ôl cyfnod o newid sylweddol arlefel gyfansoddiadol a gweithredol• Mae’r cyfarfodydd gyda staff a chynrychiolwyr ynddifyr ac egnïol, gyda ffocws ar y dysgwyr
• Mae parodrwydd ar ran pawb i sbarduno diwylliant cadarnhaol a chanol bwyntio ar ddatblygu’r sefydliad yn ydyfodol, i sicrhau bod ein dysgwyr yn cael y cyfleoedd gorau

Gwasanaethau a Chefnogaeth i Fyfyrwyr

• Mae’r paratoadau ar gyfer y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn parhau wrth i ni adolygu ein harferion presennol ac asesu pa gamau sydd raid eu cymryd ynystod y ddwy flynedd nesaf cyn gweithredu’r Ddeddf
• Mae cyfarfodydd cychwynnol wedi’u cynnal gyda Chris Denham, Arweinydd Trawsnewid ADY ColegauCymru (AB), a bydd Chris yn dod i gyfarfod ein Tîm Rheolaeth Weithredol ym mis Ebrill i drafod goblygiadau’r ddeddfwriaeth yn fanylach, ynghyd â’rtrefniadau ar gyfer darparu cefnogaeth barhaus.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?