Ysbrydoli! Ennillwyr Gwobr 2018!

Ysbrydoli! Ennillwyr Gwobr 2018!

06-Mehefin-2018
Share

Rydym yn falch o gyhoeddi mai ein grŵp Clwb Pêl-droed Y Rhyl yn y Gymuned yw enillydd Gwobr Prosiect Cymunedol y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli! 2018.


Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiectau yn y gymuned i gynnig cyfleoedd dysgu mewn ardaloedd lleol yng Nghymru. Un fenter ddysgu gymunedol o’r fath sydd wedi bod yn hynod ysbrydoledig yw Pêl Droed y Rhyl yn y Gymuned (FiTC).

Mae Pêl Droed y Rhyl yn y Gymuned yn darparu amrywiaeth o gyrsiau i ddysgwyr ‘anodd eu cyrraedd’ sydd angen ail gyfle i fagu hyder, sgiliau a chymwysterau. Cyfeiriwyd y dysgwyr hyn gan sefydliadau fel JCP, y Gwasanaeth Prawf a Gyrfa Cymru ar ôl wynebu heriau sylweddol fel salwch meddwl a chorfforol, diweithdra a chofnodion troseddol. Mae’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn cynnwys cwrs byr mewn rheoli arian a gwella hyder, cyrsiau cychwynnol ar gyfer sgiliau cyflogadwyedd a lles a chwrs clinig Compu i gefnogi llythrennedd digidol. Hefyd, anogir y dysgwyr i ddechrau gwneud gwaith gwirfoddol yn y clwb, er enghraifft, stiwardio neu waith gweinyddol.

Mae’r lleoliad wedi bod yn ffactor allweddol i lwyddiant y prosiect gyda’i ysbryd cymunedol, cyfleusterau rhagorol a defnydd o offer TGCh. Hefyd mae’r tiwtor wedi bod yn allweddol i annog y dysgwyr i fynychu drwy ei frwdfrydedd a’i allu i wneud i’r dysgwyr deimlo’n gyfforddus. Mae adborth y dysgwyr wedi dangos eu bod, er gwaethaf teimlo’n amheus iawn am fynd ar y cwrs i ddechrau, wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn a’u bod yn teimlo eu bod wedi dysgu sgiliau gwerth chweil ac y bydd y cwrs yn helpu i’w symud ymlaen mewn bywyd a gwaith.

Mae un dysgwr penodol wedi elwa’n fawr o’r prosiect. Ar ôl bod allan o waith am 6 mis, a dioddef o bryder ac iselder, cyflwynwyd y dysgwr yma i FiTC y Rhyl. Cafodd ei annog i fynd ar gyrsiau i wella ei sgiliau chwilio am swydd, ysgrifennu CV a chyfweld. Gyda CV newydd, gwell, roedd y dysgwr yma’n cael ymatebion wrth wneud ceisiadau am swyddi a chafodd wahoddiad i gyfweliadau. Mae hyn wedi arwain at y dysgwr yn sicrhau cyflogaeth barhaol.

Dywedodd y dysgwr yma, ‘Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i ble rydw i rŵan oni bai ’mod i wedi cael fy nghyfeirio at FiTC y Rhyl...rydw i’n ddiolchgar iawn i bawb cysylltiedig yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a hefyd i FiTC y Rhyl am fy helpu i fynd yn ôl i fyd gwaith’ – dyma dystiolaeth glir o effaith bositif dysgu cymunedol ar fywyd unigolyn.  

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?