Kirsty Jenkins - 'Beth sydd nesaf?

Kirsty Jenkins - 'Beth sydd nesaf?

25-Hydref-2020
Share

Ar ôl gorffen ei gradd yn 2012 a chael ei phlentyn cyntaf yn gynnar yn 2013, fe wnaeth Kirsty Jenkins gychwyn holi hi ei hun, ‘Beth sydd nesaf?’. Roedd Kirsty yn credu nad hi’n gwybod i ba gyfeiriad oedd hi’n mynd o ran ei dyfodol, felly er mwyn cynorthwyo i lenwi’r bwlch, fe wnaeth Kirsty gofrestru i gyfranogi yn un o’n cyrsiau am y tro cyntaf 2014.

Yn ôl Kirsty, “Mynychais amrywiaeth o gyrsiau a drefnwyd gan Leane Saunders yn Galon Uchaf, Merthyr Tudful. Un o’r cyrsiau hyn oedd y cwrs Sgiliau Cwnsela, dan arweiniad dau diwtor gwych, Andrew a Sandra.

Ar ôl cwblhau lefel 1, mynychodd Kirsty’r cwrs lefel 2 dilynol, ac yn ystod un o’r sesiynau hynny, cafodd gyfle i drafod llwybrau dilyniant ychwanegol posibl.

Yn ôl Kirsty, “Gofynnodd Andrew fy nhiwtor i mi beth oeddwn i’n dymuno ei wneud yn y dyfodol ac nid oedd gen i unrhyw syniad! Yna, fe wnaethom ni gychwyn trafod dewisiadau posibl ar sail fy niddordebau, ac rwy’n cofio dweud wrtho fy mod i’n hoffi iawn o’r amgylchedd byd addysg, a phe bawn i’n gallu gwneud hynny, buaswn i’n dewis bod yn fyfyrwraig am weddill fy mywyd. Mewn ymateb i hynny, dywedodd, “Beth am roi cynnig ar symud i ochr arall y bwrdd ac addysgu?”. Rwy’n dal i allu clywed yr ymateb hwnnw yn fy mhen fel pe bai wedi digwydd ddoe. Nid oeddwn i’n gwybod bryd hynny y byddai ei ymateb yn newid fy mywyd. Nid oeddwn i wedi ystyried addysgu o gwbl tan hynny.”

Yn ystod yr ychydig sesiynau dilynol, parhaodd y trafodaethau hyn, ac awgrymwyd y gallai Kirsty roi cynnig ar gwrs TAR. Yn 2015, cofrestrodd Kirsty i gyfranogi mewn cwrs TAR rhan amser dros 2 flynedd gan Brifysgol De Cymru.

Yn ystod tymor cyntaf y TAR, fe wnaeth ‘popeth ddisgyn i’w le’. Dywed Kirsty yn frwdfrydig, “Roeddwn i wrth fy modd â’r profiad ac roeddwn i’n gwybod yn union beth oedd yr yrfa yr oeddwn i’n dymuno’i sicrhau. Gorffennais y TAR yn haf 2017, a ganwyd fy ail blentyn ychydig wythnosau ar ôl i mi gyflwyno fy aseiniad olaf!”

Ar ôl cael rhywfaint o amser i ffwrdd gyda’i hail blentyn, cychwynnodd Kirsty wirfoddoli i Gyngor Merthyr ym Medi 2018. Fel rhan o’i rôl, cysgododd diwtor oedd yn rhedeg cyrsiau Sgiliau Hanfodol (Saesneg a Mathemateg) ac fe wnaeth hi gynnal rhywfaint o sesiynau ei hun. Trwy gyfrwng y rôl hon, ac yn ystod digwyddiad i ddysgwyr ar ddechrau 2019, daeth Kirsty i gysylltiad ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales unwaith eto. Ar ôl sgwrsio â Leane Saunders a Judith Wilding, ein swyddogion cyflawni cwricwlwm, anogwyd Kirsty i ymgeisio am un o’n swyddi tiwtoriaid, a llwyddodd ei chais.

“Felly”, meddai Kirsty, “Rydym ni wedi cau’r cylch. Cychwynnais fel dysgwr yn y sefydliad y gwnaeth ei diwtor newid fy mywyd, a bellach, rwyf i wedi treulio blwyddyn yn gweithio fel tiwtor i’r un sefydliad.”

Mae’n stori wych, ac fe hoffai pawb ohonom ni yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales longyfarch Kirsty yn wresog. Yn union fel y gwnaeth Kirsty, i gael trafodaeth a allai gychwyn trwy ofyn ‘Beth sydd nesaf?’, cysylltwch â ni heddiw. Gallai hynny newid eich bywyd.

Cysylltwch â ni heddiw ar 03300 580 845 neu ysgrifennwch eich pennod eich hun ac ymunwch ag un o’n cyrsiau heddiw.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?