Goresgyn Pryderon ynghylch TG yn Llwyr

Goresgyn Pryderon ynghylch TG yn Llwyr

20-Ionawr-2021
Share

Daeth Theresa Murray yn un o diwtoriaid ein Tîm Dysgu yn y Gweithle ychydig dros 3 blynedd yn ôl, a chyn hynny, roedd hi wedi gweithio fel tiwtor TGCh yn eich darpariaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Fel rhan o’i swydd newydd, roedd yn ofynnol iddi hi ddarparu sgiliau digidol mewn gweithleoedd i bobl oedd yn amrywio o staff ategol byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i staff siopau a warysau cwmnïau archfarchnadoedd.

Mae brwdfrydedd Theresa dros lythrennedd digidol a sgiliau cyfrifiadurol wedi annog ei dysgwyr i dderbyn technolegau newydd a dulliau newydd o weithio, yn enwedig yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud. Fe wnaeth llawer o’i dysgwyr brofi rhwystrau digidol yn eu gweithleoedd, ac nid oedd ganddynt yr hyder i wneud y defnydd gorau o’r dechnoleg oedd ar gael iddynt. Llwyddo Theresa i daflu goleuni ar bob agwedd o weithio yn y byd digidol ac mae ei dysgwyr wedi canfod hyder newydd yn eu galluoedd eu hunain. Mae hyn wedi gwella eu profiad o waith, ac mae hynny yn ei dro wedi dylanwadu’n gadarnhaol ar eu bywyd teuluol beunyddiol. Mae hyn wedi datblygu eu sgiliau cyfathrebu, gan gynorthwyo dysgwyr i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, rhannu gwybodaeth â’u hanwyliaid, a siopa ar-lein.

Roedd ffôn clyfar gan un o ddysgwyr Theresa oedd yn gweithio yn Tesco, ond nid oedd hi erioed wedi’i ddefnyddio, ac eithrio i ffonio neu anfon negeseuon testun. Roedd hi’n amlwg faint o gynnydd yr oedd y ddysgwraig hon wedi’i wneud erbyn diwedd y cwrs, oherwydd, er ei bod hi wedi dweud yn wreiddiol nad oedd ganddi hi fynediad i’r rhyngrwyd gartref a bod hynny’n rhwystr, fe wnaeth ei hyder gynyddu’n sylweddol pan gychwynnodd hi siopa ar-lein gan ddefnyddio lwfans data ei ffôn symudol. Gartref, trosglwyddwyd y sgiliau hyn i’w merch 10 mlwydd oed.
Yn ogystal â sicrhau fod ei sesiynau dysgu llythrennedd digidol yn fywiog ac yn berthnasol, fe wnaeth hi ddatblygu dysgwyr amharod iawn yn ddysgwyr brwdfrydig a hyderus sydd bellach yn ymddiddori yn y byd digidol sydd ym mhobman o’u cwmpas.

Dywed Theresa,

“Mewn ymateb i bandemig Covid-19, rwyf i wedi bod yn rhan o’r gwaith o droi darpariaeth wyneb yn wyneb yn ddarpariaeth ar-lein, trwy hyfforddi a chynorthwyo ein tiwtoriaid. Rwyf i wedi cynorthwyo tiwtoriaid i ymdopi â newidiadau ac anawsterau technegol heriol. Gweithiais yn galed i sicrhau na fydd dysgwyr yn wynebu anfanteision wrth gyrchu cyrsiau ar-lein. Cafwyd cyfnodau heriol iawn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac rwyf i wedi gorfod datblygu fy sgiliau fy hun i sicrhau y gallaf i helpu eraill.”

“Mae sawl rheswm pam ddylai oedolion fynd ati i ddysgu; gwella hyder, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl, datblygu sgiliau cyflogadwyedd, datblygu eu hunain, cael ffocws penodol yn eu bywyd, a symud ymlaen i fath arall o addysg.”

Mae Theresa wedi cynorthwyo ei dysgwyr yn helaeth, ac rydym ni’n falch iawn o allu dweud ei bod hi’n un o’n cydweithwyr.

Da iawn Theresa, a dymuniadau gorau yng ngwobrau Ysbrydoli oddi wrth bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Edrychwch ar ein cyrsiau TG presennol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?