Adfer ac adfywio addysg ar gyfer cenhedlaeth COVID-19

Adfer ac adfywio addysg ar gyfer cenhedlaeth COVID-19

22-Ionawr-2021
Share

Ar drydydd Diwrnod Rhyngwladol Addysg ar 24 Ionawr 2021, y thema fydd ‘Adfer ac Adfywio Addysg ar gyfer Cenhedlaeth Covid-19’.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yng nghysgod pandemig Covid-19 a wnaeth arwain at darfu ar ddysgu yn fyd-eang ar raddfa na welwyd ei fath o’r blaen. Mae cau ysgolion, colegau, prifysgolion a darparwyr eraill wedi arwain at fwlch enfawr yn ein gallu i ddarparu addysg a chyfranogi cymdeithasol ar raddfa aruthrol. Yn ôl UNESCO, mae bywydau 1.6 biliwn o fyfyrwyr wedi cael eu heffeithio mewn dros 190 o wledydd ledled y byd.

Wrth i’r flwyddyn newydd gychwyn, mae angen dybryd am gydweithredu a datblygu rhagweithiol mewn perthynas â’n seilwaith digidol i allu cyrraedd ar bobl sy’n wynebu rhwystrau a heriau sy’n eu hatal rhag cyfranogi.

Mae’n amlwg o’n profiadau ni fel sefydliad, a’r adroddiadau dyddiol yn y cyfryngau, y disgwylir llawer mwy nag erioed o’r blaen o drefniadau addysgu gartref. Er enghraifft, mae llawer o’n staff yn jyglo pwysau gwaith ac addysgu eu plant, yn ogystal â chyfrifoldebau gofalu eraill. Mae’n amlwg fod hyn yn digwydd ledled y byd, a cheir cymaint o alwadau ar amser pobl, mae’n amlwg y gwnaiff rhywbeth ddioddef, ac yn anffodus yn achos rhai teuluoedd, gall addysg gael ei lesteirio’n ddifrifol, yn enwedig o gofio fod ffactorau megis allgáu digidol a thlodi yn ffactorau. Fel mae UNESCO yn pwysleisio, mae Llywodraethau wedi mynd ati’n gyflym i gynnig atebion eraill, ond mae o leiaf un rhan o dair o fyfyrwyr y byd wedi methu cyrchu dysgu o bell, ac amcangyfrifir fod y rhai sy’n byw mewn gwledydd ble ceir incwm isel neu incwm canolig is wedi colli bron iawn pedwar mis o addysg o gymharu â chwe wythnos mewn gwledydd ble ceir incwm uchel.

Diwrnod Rhyngwladol Addysg Yn unol â naws Diwrnod Rhyngwladol Addysg, mae UNESO a’i bartneriaid yn arwain Gŵyl y Blaned sy’n Dysgu i ddathlu dysgu yn ei holl gyd-destunau a rhannu datblygiadau sy’n cyflawni potensial bob dysgwr, beth bynnag fo’u hamgylchiadau. Ei nod allweddol yw canfod atebion i sicrhau adferiad, cynyddu cynhwysiant a mynd i’r afael â gwrthgilio, yn ogystal ag amlygu arferion gorau, ac mae’n cynnig llwyfan cryf i amlygu lleisiau cenhedlaeth Covid-19 sy’n wynebu dyfodol o ddirwasgiadau economaidd a’r newid yn yr hinsawdd.

Ein rôl fel un o brif ddarparwyr addysg oedolion yng Nghymru yw sicrhau ein bod ni’n rhoi’r sylw pennaf heriau hyn ac yn eu hintegreiddio yn ein blaenoriaethau strategol.

Rydym ni eisoes wedi cael dros 5000 o gofrestriadau yn ystod y flwyddyn hon, ac rydym ni wedi llwyddo i gynnwys ein myfyrwyr mewn dros 5000 o weithgareddau dysgu, sydd wedi cael eu cynnal ar-lein yn bennaf. Mae’r rhan fwyaf o’r ddarpariaeth yn ddarpariaeth achrededig sy’n arwain at ddatblygu sgiliau, yn enwedig sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol, yn ogystal â sgiliau iaith Saesneg siaradwyr ieithoedd eraill. Mae hynny’n gyflawniad rhyfeddol o gofio nad oeddem ni’n cynnig dysgu o bell cyn Mawrth 2020.

Rhan o’n hadferiad yw’r buddsoddiad yn ein haddysgwyr.

. . .a’u parodrwydd a’u hymrwymiad i dreulio eu hamser yn canfod dulliau newydd a blaengar o ddatblygu dulliau addysgu ar adeg na welwyd ei thebyg o’r blaen.

Rydym yn ystyried hyn yn gyfle i sicrhau newid blaengar a wnaiff wella addysg yng Nghymru, ac rydym yn cefnogi nodau Diwrnod Rhyngwladol Addysg a phopeth mae’n bwriadu ei gyflawni yn frwd.

 


Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?