Addysgu pedwar o blant o gartref ac astudio

Addysgu pedwar o blant o gartref ac astudio

16-Ebrill-2021
Share

Ymunodd Kimberley â'r cwrs Paratoi ar gyfer Gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil ym mis Ionawr 2021, pan oedd ei phedwar plentyn gartref hefyd oherwydd bod ysgolion ar gau. Roedd Kimberley yn aelod tawel o’r grŵp ar y dechrau ond daeth allan o’i chragen yn gyflym wrth i’w hyder dyfu. Fel rhiant sengl, hi oedd gyda’r cyfrifoldeb cyfan am drefnu addysg gartref ei phedwar plentyn ond ni wnaeth y cyfrifoldeb hwn erioed effeithio ar ei hymroddiad a'i hymrwymiad i'r cwrs, a hi oedd y person cyntaf bob amser i gwblhau unrhyw waith a aseinwyd.

[Enwebydd yn adlewyrchu,] “Wrth i Kimberley ddod i adnabod ei chyfoedion yn y grŵp, dechreuodd agor i fyny am yr anawsterau a'r heriau personol y goresgynnodd yn ddiweddar. Er syndod i bawb, llwyddodd Kim i droi’r amseroedd anodd yn bethau cadarnhaol a’u defnyddio fel ffordd o ysgogi ei hun i lwyddo er gwaethaf yr heriau.”

Dywedodd Kimberley, “Roeddwn yn teimlo ychydig yn bryderus gan fy mod gartref yn dysgu pedwar o blant. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn yn gallu ymdopi â gwneud y cwrs ar ben hyn gan fy mod yn rheoli fy iechyd meddwl a gyda phroblemau iechyd eraill, ond rhoddais gynnig arni. Nid oedd yn hawdd gyda'r plant adref ond fe wnes i ei wneud.” “Gosodais drefn ac amserlen i’r dydd a oedd yn ffitio o amgylch y cwrs a gwaith ysgol y plant. Ar adegau, byddai fy mhlant mewn dosbarth ar-lein wrth fy ymyl tra byddwn ar alwad Timau ar fy nghwrs fy hun. Roedd yn rhaid i mi oedi fy nysgu ar brydiau i atal ffrae neu ddwy rhwng y plant, a bu’n rhaid i mi fudo’r meic y rhan fwyaf o’r amser, ond fe weithiodd. ” “Yn ystod unrhyw gyfnod tawel yn y dydd roeddwn yn dal ar y cyfle i ysgrifennu'r gwaith ac wedyn yn ei deipio i fyny yn ystod y nosweithiau pan oedd y plant yn setlo i lawr i gysgu. Roedd hyn yn gymorth i sicrhau fy mod yn cadw ar ben y gwaith.” Mae ymroddiad Kimberley i ddysgu yn gwneud gwahaniaeth i fywydau ei phlant a hithau.

Ychwanega Kimberley, “Fe wnaeth y cwrs helpu i feithrin fy hunan hyder ac ni allwn gredu pa mor ddeallus ac amyneddgar oedd y tiwtor gyda mi gan fod y plant i gyd gartref yr un pryd. Fe wnes i hefyd gwrdd â staff eraill ac rydw i bellach wedi cofrestru ar gwrs arall, Cwnsela ar gyfer Dechreuwyr. Rydw i'n ei wneud i'm helpu gyda fy iechyd meddwl ac i helpu i ddeall eraill ar gyfer fy nghynlluniau gyrfa i’r dyfodol. "

Llongyfarchiadau ar eich enwebiad Kimberley, gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?