Mae Julie Morgan ein tiwtor SSIE (ESOL), yn rhannu'r pethau cadarnhaol a ddaeth o'r pandemig.

Mae Julie Morgan ein tiwtor SSIE (ESOL), yn rhannu'r pethau cadarnhaol a ddaeth o'r pandemig.

25-Mai-2021
Share

Mae’r tiwtor SSIE (ESOL), Julie Morgan, wedi bod yn brysur yn dysgu am wahanol dechnolegau ar-lein yn ystod y cyfnod clo sydd wedi ei helpu i baratoi ar gyfer ei dysgwyr yn y dosbarthiadau ar-lein. Ar y cyfan mae ei dysgwyr wedi gallu addasu a mwynhau eu dysgu ac mae Julie wedi cael profiad cadarnhaol mewn cyflwyno ar-lein. Ar yr un pryd, mae hi wedi bod yn addysgu ei dau fachgen oed cynradd adref, yn garddio, yn mynd ar lawer o deithiau cerdded hir ac yn helpu grwpiau cymunedol lle mae ei theulu'n byw ym Mhenarth.

“Dywedodd Julie, “Ers dysgu ar-lein, bu’n rhaid i mi feddwl o ddifrif am y ffordd rwy’n dysgu. Gan fod mwyafrif fy nysgwyr wedi bod yn defnyddio ffonau symudol ar gyfer eu gwaith, bu'n rhaid i mi sicrhau fy mod i'n defnyddio ffont fawr wrth ysgrifennu pethau ar eu cyfer ar y sgrin. Hefyd, rwy'n ceisio peidio â rhannu fy sgrin gyfan gan ei bod yn amhosibl i ddysgwyr weld unrhyw beth. Fel rheol, byddaf yn rhannu un ddogfen a'i hehangu fel mai dim ond y wybodaeth hanfodol y gall y dysgwyr ei gweld. Yn ystod gwers ystafell ddosbarth rwy'n gweld y gallaf fod yn fwy hyblyg, fel gwneud gweithgareddau byrfyfyr neu weithgaredd gwaith pâr. Gyda gwersi ar-lein darganfyddais bod angen i mi gynllunio weithgaredd neu gêm ymlaen llaw gan fod angen llawer mwy o amser meddwl a pharatoi ar logisteg gwneud pethau ar-lein.”

“Mae’n ychwanegu, “Diolch i sgiliau logistaidd a chefnogaeth staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mae fy nysgwyr wedi menthyca gliniaduron ar gyfer eu gwersi. Unwaith y bydd dysgwyr yn cyfarwyddo gyda hanfodion Timau Microsoft, rwy'n bwriadu cyflwyno ychydig o wahanol offer digidol a fydd yn gwella eu dysgu ac yn rhoi cyfle i mi asesu eu cynnydd mewn ffyrdd newydd."

Mae Julie wedi aros yn bositif trwy gydol y flwyddyn, er nad oedd hi'n gallu gweld teulu ac anwyliaid yn Awstralia, o ble mae hi'n dod yn wreiddiol.

“Mae yna lawer o bethau rydw i'n edrych ymlaen atynt, y cyntaf yw gweld ffrindiau a theulu a rhoi cwtsh iddynt. Bydd yn braf cerdded ar lwybr a pheidio â gorfod osgoi pobl sy’n dod o'r cyfeiriad arall. Mynd allan am goffi a chwrdd â ffrindiau am bryd o fwyd. Edrychaf ymlaen at weld fy nysgwyr eto mewn ystafell ddosbarth a gallu gweld eu hwynebau a'u hymatebion yn ystod gwersi. Edrychaf ymlaen at yr amser pan fydd cyfyngiadau teithio rhyngwladol yn dod i ben yn y DU ac Awstralia a byddaf yn gallu ymweld â'm teulu yn Awstralia.”

“Bydd fy nheulu a minnau'n cofio'r amser yma gydag atgofion da a drwg. Mae wedi bod yn amser lle rydym wedi treulio llawer o amser teulu gwerthfawr gyda'n gilydd, a gan fod fy mhlant dal yn ifanc, maen nhw wedi mwynhau eu hamser gyda ni. Unwaith y bydd pethau’n mynd yn ôl i ‘normalrwydd’ rwy’n credu y byddwn yn gwerthfawrogi ein ffrindiau, teithio, ein hiechyd a’r holl weithwyr rheng flaen lawer mwy.”

Rydym yn dymuno'r gorau i Julie ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn hapus i glywed ei bod wedi addasu'n dda i ddysgu ar-lein gan gydbwyso ei bywyd teuluol hefyd.

I ddarganfod mwy am gyrsiau SSIE (ESOL), cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?