Mae ein dysgwyr wedi bod yn ysgrifennu barddoniaeth amlieithog hyfryd

Mae ein dysgwyr wedi bod yn ysgrifennu barddoniaeth amlieithog hyfryd

05-Hydref-2021
Share

Cynhaliwyd gweithdy ‘Rhannwch eich Ieithoedd’ ar-lein trwy gyfrwng Timau Microsoft ym mis Awst, gyda’r tiwtor Clare Jones gyda chefnogaeth Siriol McAvoy. Cynhaliwyd y gweithdy gan Gamau at Lwyddo i Integreiddio, sef prosiect Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ar gyfer ffoaduriaid a dinasyddion trydydd gwledydd yng Nghymru.

Fe wnaeth y gweithdy gynnig cyfle i ddysgwyr gwrdd â phobl yn eu cymuned, a dysgu am eu gwahanol ieithoedd a diwylliannau. Cawsant hefyd glywed am y Gymraeg a diwylliant Cymru, a chawsant gyfle i fireinio eu sgiliau Saesneg trwy gyfrwng darllen ac ysgrifennu creadigol.
Mynychwyd y sesiwn gan ddysgwyr yn byw ledled Cymru, ac o wledydd yn cynnwys Rwsia, Swdan, Syria, y Traeth Ifori ac Irac. Roedd Joseff Oscar Gnagbo, ieithydd a ffoadur sydd wedi dysgu Cymraeg rhugl, hefyd yn bresennol.

I agor y sesiwn, defnyddiodd y dysgwyr ap Word Cloud i greu darlun gweledol o’r ieithoedd y maent yn eu siarad. Roedd y canlyniad yn drawiadol iawn! Fe wnaeth y tiwtoriaid Clare a Siriol rannu eu hoff eiriau Cymraeg a Saesneg, megis pili-pala (glöyn byw) a chwtsh (anwesu, cofleidiad cynnes). Aeth y dysgwyr ati i egluro ystyron eu hoff eiriau yn eu hieithoedd eu hunain, megis لسلام عليكم (as-salāmu ʿalaykum), a all olygu ‘tangnefedd i chwi’ and ‘helo, dydd da’.
Yn ail ran y dosbarth, dangosodd Clare lun o’i llecyn nofio arferol, ym Mae Abertawe.

Dywedodd Clare, y tiwtor: “Fe wnaethom ni drafod synau a golygfeydd mannau ar lan y môr roedd dysgwyr yn gyfarwydd â hwy. Roedd rhai yn ddigon ffodus i fyw ger y glannau, ac roedd eraill yn ysu am gael ymweld â mannau chwedlonol megis Ynys y Bari!”

Yn ystod y sesiwn, cafwyd darlleniad o ‘Over My Toes’, sef cerdd glan y môr Michael Rosen. Fe wnaeth dysgwyr adnabod elfennau o onomatopeia, sef geiriau sy’n cynnwys seiniau, e.e. ‘slap’, ‘wash’. Yna, fe wnaethant greu pedair cerdd amlieithog hyfryd am y môr.

Ychwanegodd Siriol, y tiwtor, “Er bod y môr yn gallu ein gwahanu ni weithiau, gall hefyd ennyn atgofion hyfryd. I’r dysgwyr, gall hefyd ein cysylltu ni, yn ‘Ewyn, swigod, teithiau i Rwsia, Twrci, Swdan, Syria, Cymru’".

Dywedodd Clare, y tiwtor, “Fe wnaeth y dysgwyr fwynhau’r cyfle diddorol i gyfnewid gwybodaeth am eu hieithoedd a gallu mynegi eu creadigrwydd fel grŵp. Dywedodd un dysgwr: شكراً جزيلاً لقد أحببته, ‘diolch yn fawr iawn, fe wnes i fwynhau yn aruthrol’, a dywedodd eraill eu bod wedi mwynhau cymysgu ieithoedd, a’r amgylchedd cyfeillgar.”
Mae ein gweithdy Rhannu eich Ieithoedd yn gweithredu dulliau newydd ac amlieithog o ddysgu ieithoedd, gan ystyried sut gall ieithoedd hefyd gefnogi cynhwysiant yn y gymuned. Bydd yn cael ei redeg ar-lein eto'r tymor hwn, ar y cyd ag ’Wythnos Learners Week' (20-26 Medi 2021).* Mae’r sesiwn ar gael i bawb; dysgwyr y Saesneg a siaradwyr rhugl fel ei gilydd - beth am ddod i’r sesiwn i’n cefnogi ni? Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn ar dudalen ein Grŵp Facebook Camau at Lwyddo i Integreiddio.

Hoffem longyfarch yr holl ddysgwyr a gyfranogodd ac a greodd farddoniaeth hyfryd.Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd.
Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?