Mae ein dysgwr Rachel Parker yn trawsnewid ei bywyd wrth iddi ddilyn ei breuddwydion o ddod yn Gwnselydd!

11-Hydref-2022
Share

Mae ein dysgwr Rachel Parker sydd wedi cwblhau ei hyfforddiant ymarferydd cwnsela am rannu ei stori gyda ni ac yn dweud wrthym pam y dewisodd hi fod yn Gwnselydd. . .

Dywed Rachel “Cefais fy ngeni i deulu o alcoholigion camweithredol. Dioddefodd fy addysg a'm holl hunanwerth yn aruthrol oherwydd cychwyniad niweidiol yn fy mywyd. Wyddwn i ddim am gariad a magwraeth, ffiniau iach, sefydlogrwydd, normalrwydd, na gwedduster sylfaenol. Dim ond dysgu sut i oroesi gwnes i ymhlith yr holl brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE).  Arweiniodd hyn i mi ddatblygu llu o fecanweithiau ymdopi afiach.

Penderfynais fy mod eisiau bod yn gwnselydd er mwyn bod yno i eraill, gan fy mod yn gwybod yn iawn sut deimlad oedd hi nad oedd neb yno i mi. Roeddwn eisiau bod yn rhan o’r proffesiwn hwn ers canol fy ugeiniau, ond nid oeddwn yn gallu ymrwymo iddo ar y pryd. Roeddwn yn fam ifanc i ferch brydferth oedd gydag anableddau difrifol a helaeth. Roeddwn hefyd wedi datblygu dibyniaeth ac yn gaeth i alcohol, ac yn defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

Trwy gydol fy nhriniaeth dros y blynyddoedd gan gwnselwyr camddefnyddio sylweddau, byddwn yn aml yn meddwl i fy hunan ar adegau…. “Pe bawn i’n gallu cyrraedd ac aros yn lân, efallai y gallwn i wneud eu gwaith un diwrnod.” Er gwaethaf yr holl adfyd rwyf wedi byw drwyddo, o drawma plentyndod cynnar a chymaint mwy - rwyf wedi parhau i fod yn berson agored a gonest gyda chalon dda iawn. Wnes i erioed adael i'm profiadau bywyd anffodus a chreulon fy ngwneud yn chwerw neu'n ddiymadferth.

Dechreuais sylwi fod pobl (hyd yn oed dieithriaid) yn dod ataf yn aml ac yn rhannu pob math o broblemau a'u caledi gyda mi. Byddwn bob amser yn gwrando arnynt gyda chynhesrwydd ac yn rhydd o farn. Yn anffodus, doeddwn i ddim mewn sefyllfa i hyfforddi ac astudio i ddod yn Gwnselydd tra’n gaeth i gyffuriau. Pan sylweddolais fod fy ffordd o fyw yn fy lladd, erfyniais ar fy nghwnselydd camddefnyddio sylweddau am gymorth i gael adsefydlu. Diolch byth, fe sicrhaodd y cyllid ar gyfer adsefydlu a chredaf iddi helpu i achub fy mywyd. Cefais gwnsela a therapi helaeth a chwblhau fy nhriniaeth adsefydlu yn llwyddiannus. Fe wnaeth hyn ailgynnau fy mreuddwyd coll a chuddiedig o ddod yn gwnselydd ac fe es ati i ddechrau hyfforddi yn 2017. Pan ddechreuais y cwrs roeddwn erbyn hynny’n lân ac yn sobr ers tair blynedd a theimlais fod yr amser bellach yn iawn i ddilyn fy ngyrfa. Roeddwn wedi adeiladu sylfaen diogel a chadarn yn fy rhwydwaith adferiad a chefnogaeth.

Roedd fy nhaith ddysgu yn brofiad gwirioneddol o newid ac iachau. Mae'r sgiliau a ddysgais i’w datblygu a'u defnyddio wedi dyfnhau fy natur empathig ac wedi datgloi fy hunan gwirioneddol. Datblygais gyfeillgarwch newydd gyda fy nghyd gwnselwyr dan hyfforddiant ac ychwanegodd hyn at fy mhrofiad dysgu. Roedd yna ymdeimlad gwirioneddol o gefnogaeth, anogaeth a chyfeillgarwch a'm hysbrydolodd. Sicrhaodd yr elfennau gonestrwydd, caredigrwydd a hwyl wrth ddysgu gyda’n gilydd (hyd yn oed gyda phob her a gyflwynwyd) y gred ynof fy hun. Roedd fy nhiwtoriaid yn ardderchog ac yn hynod gefnogol.

Es i drwy rai cyfnodau anodd iawn wrth astudio a hyfforddi. Colli fy mrawd mawr, perthynas yn chwalu a cholli fy nghyn ŵr a thad fy mhlant. Roeddwn yn gallu cymryd ychydig o amser i ffwrdd i brosesu'r holl amseroedd trist hyn. Mae fy niolch yn fawr iawn i Addysg Oedolion Cymru a'u staff a'r tiwtoriaid. Fe wnaethant fy helpu i adennill fy nghryfder a chanolbwyntio a pharhau i gwblhau fy Niploma mewn Cwnsela a Seicotherapi. Hyd yn oed pan oedd fy lefelau straen a phrofedigaeth bersonol yn llethol.

Penderfynais wneud hyfforddiant gyda Cruse Bereavement Support (100 awr) ac ymgymryd â thri mis o’u hyfforddiant, a fu’n amhrisiadwy. Roedd yn ymddangos fel y llwybr cywir i’w ddilyn, o ystyried fy mod wedi cael llawer o brofedigaethau personol a cholli anwyliaid agos ac annwyl iawn (yr anoddaf oedd colli fy merch Hollie). Collais i hi ar ôl 2 flynedd o ymatal yn ystod fy rhaglen adferiad. Fe wnes addewid iddi'r diwrnod bu farw - y byddwn yn aros yn lân beth bynnag yr amgylchiadau, ac rwy’n parhau i'w gwneud yn falch ohonof.

Rwy'n falch ac yn llawen iawn am fy nghyflawniadau ac yn enwedig ar ennill y cymhwyster gwych hwn. Cwblheais fy siwrnai dysgu a gwireddwyd fy mreuddwyd o ddod yn gwnselydd. Mae wedi llenwi fy mywyd gyda phwrpas ac ystyr. Mae fy angerdd dros helpu eraill wedi tyfu a blodeuo. Byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn dilyn cwrs Cwnsela, neu unrhyw gyrsiau eraill gydag Addysg Oedolion Cymru. Mae’r hunanddatblygiad a’r dysgu sut i gwnsela wedi bod yn daith enfawr, na fyddaf byth yn ei hanghofio.

Y rhan nesaf o’r daith yw ehangu fy nysgu - mae o bosib gradd mewn Seicoleg, Gwaith Celf ac ysgrifennu creadigol o ddiddordeb mawr i mi. Byddwn yn bendant yn hoffi gwneud cwrs arall gydag Addysg Oedolion Cymru. Rwy’n mynd i barhau ym maes Cwnsela a Seicotherapi, ac rwy’n gyffrous fy mod yn cael cyfweliad yr wythnos nesaf. Rwy'n cymryd rhywfaint o seibiant hunanofal ar hyn o bryd, ac yn gobeithio dechrau cwnsela cleientiaid yn y dyfodol agos. Fy mreuddwyd oes yw ysgrifennu llyfrau (am fy mywyd o gaethiwed ac yna’r adferiad). Teimlaf fy mod yn symud i’r cyfnod newydd hwn o ysgrifennu nawr. Rwyf am barhau i gwnsela a hefyd ysgrifennu llyfrau.

Fy nghymhelliad ar gyfer ysgrifennu hefyd yw helpu eraill a rhoi gobaith ac ysbrydoliaeth. Mae'n ddarn o waith cathartig iawn bûm yn dyheu ei wneud.

Diolch i fy nhiwtoriaid a staff Addysg Oedolion Cymru am helpu i wireddu fy mreuddwydion.”

 

Hoffem ddiolch i Rachel am rannu ei stori gyda ni a dymuno’n dda iddi gyda’i dyfodol disglair!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.                                     

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
expand_less