Mae ein tiwtor Jayne McAleer wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023. . .

26-Ionawr-2023
ShareWrth addysgu yn y gymuned dros y blynyddoedd, mae Jayne wedi defnyddio ei stori bersonol i gymell, annog a grymuso eraill. Cafodd Jayne ergyd i’w hyder ar ôl datblygu M.E. a gorfod rhoi’r gorau i weithio ar ddiwedd ei hugeiniau, ond yna, bu hi’n ddigon dewr i gychwyn cyfranogi mewn cwrs yn y gymuned a oedd yn fan cychwyn ei thaith at yrfa addysgu.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn cydweithio’n agos ag Elusen Iechyd Meddwl New Horizons. Mae llawer o’r dysgwyr heb fawr o hunan-barch, wedi profi anawsterau o ran camddefnyddio alcohol a chyffuriau yn y gorffennol, neu wedi profi camdriniaeth ddomestig a thrawma yn ystod eu bywydau. Gall bywyd beunyddiol fod yn anodd i lawer ohonynt ac maent yn dioddef yn sgil anawsterau â’u hiechyd meddwl a chorfforol a’u lles. Fel rhan o’r Coleg Adfer, mae yn addysgu cyrsiau sy’n datblygu sgiliau i ymdopi â bywyd beunyddiol yn cynnwys Iechyd a Llesiant Emosiynol, Ymdopi â Gorbryder, Rheoli Straen, a Rheoli Dicter.

Pan ddaeth pandemig Covid-19, daeth heriau yn ei sgil i lawer ohonom ni. Daeth yr holl ddosbarthiadau wyneb yn wyneb i ben a chollodd dysgwyr bregus eu noddfa, sef dysgu a mynychu dosbarthiadau.  Jayne oedd y tiwtor cyntaf wnaeth ffonio i holi sut gallem ni helpu. Gwyddem nad oedd gan bawb adnoddau TG ac roedd llawer heb y sgiliau gofynnol i gyfranogi mewn dysgu ar-lein, ond roedd Jayne yn benderfynol o sicrhau na fyddai ei dysgwyr ar eu pen eu hunain yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Fe wnaeth Jayne helpu dysgwyr i oresgyn rhwystrau o ran TG a’u galluogi i gyfranogi mewn cyrsiau. Fe wnaeth Jayne ddwyn sylw at dlodi digidol yn gynnar yn ystod y pandemig, ac fe wnaethom gynorthwyo dysgwyr trwy fenthyca gliniaduron a theclynnau Mifi iddynt.

Mae hi’n credu yn eu dysgwyr ac yn gallu creu amgylchedd ar-lein ac yn y dosbarth ble gall dysgwyr deimlo’n ddiogel a ffynnu.

Dywed ein tiwtor Jayne McAleer, “Gallaf ddweud heb air o gelwydd fy mod yn credu fod gennyf y swydd orau. Er bod y rôl hon mor heriol a dyrys, mae’n hynod o werth chweil a boddhaus. Rwy’n gwybod o brofiad personol beth yw gwerth addysg a sut gall addysg oedolion gynnig dechrau newydd i chi. Rwyf wedi gweld droeon sut gall addysg weddnewid unigolyn – sut gall hynny ddylanwadu’n gadarnhaol ar eu perthnasoedd, ac yn sgil hynny, ar eu cymunedau ehangach. Mae’r dysgu hwn a’r gymuned ddysgu wedi bod yn bwysicach nag erioed yn ystod misoedd diweddar, yn sgil pandemig coronafeirws."

Hoffem longyfarch Jayne ar ei henwebiad a dymunwn bob lwc iddi hi yn y Gwobrau!


Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
expand_less