TUC Cymru yn cydnabod Rhaglen Addysg Undebau Llafur WEA Cymru drwy ddyfarnu���r Wobr Ansawdd

TUC Cymru yn cydnabod Rhaglen Addysg Undebau Llafur WEA Cymru drwy ddyfarnu���r Wobr Ansawdd

21-Tachwedd-2014
Share

Mae gan CAG hanes hir o weithio gydag undebau, ac mae wedi bod yn darparu dysgu oedolion yn y gymuned a’r gweithle ers 1907. Mae wedi gweithio gyda TUC Cymru am nifer o flynyddoedd, yn darparu rhaglen hyfforddi Cynrychiolwyr Dysgu’r TUC.  
Hefyd mae CAGyn darparu rhaglenni hyfforddi wedi eu teilwra ar gyfer undebau unigol megis UNISON, Unite, GMB a PCS. Dw i’n siw fel CDU, bod llawer ohonoch yn yr ystafell yma wedi gwneud eich hyfforddiant CDU gyda CAG. Tu ôl i mi, medrwch weld lluniau o’r tîm a rhai delweddau o’r ysatfell dosbarth.
Yn ogystal â hyfforddi  CDU, mae CAG yn darparu ystod  eang o gyrsiau hyfforddi hyblyg wedi eu teilwra ar gyfer cynrychiolwyr gweithle, swyddogion canghennau, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cynrychiolwyr  cydraddoldeb sgiliau, ac eraill. Mae’r cyrsiau yma’n rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder hanfodol i gynrychiolwyr er mwyn iddynt allu cyflawni eu rolau yn effeithiol.
Mae WEA Cymru yn gweithio’n agos gyda TUC Cymru a’r undebau. Yn ystod y broses asesu gwelwyd yn glir bod y rhaglen o werth allweddol i’r undebau oherwydd fe’i nodweddir gan y canlynol:
•    Datblygir ac addasir  deunyddiau cyrsiau er mwyn eu diweddaru yn unol â newidiadau cyfreithiol, materion gweithle sy’n codi ac i ddiwallu anghenion gwahanol undebau. Er enghraifft datblygwyd cwrs Ymwybyddiaeth Dyslecsia gan CAG mewn ymateb i ofynion gan y CDU.
•    Mae pob dysgwr yn derbyn cymorth er mwyn cyflawni achrediad ac fe’u hanogir i wneud cynnydd o gyrsiau cam 1 cychwynnol  hyd at lefel Diploma ac uwch.
•    Mae gan diwtoriaid a staff CAG brofiad undebau llafur perthnasol ac maent yn mynychu sesiynau hyfforddi rheolaidd er mwyn gwybod y diweddaraf.
•    Darperir cyrsiau mewn amrywiaeth o leoliadau ac ar ddiwrnodau ac amseroedd gwahanol er mwyn eu gwneud yn hygyrch i gynrychiolwyr gyda phatrymau gwaith gwahanol.
•    Cesglir gwybodaeth ac adborth y dysgwyr yn rheolaidd, a’u rhannu gyda TUC Cymru ac undebau perthnasol  a gweithredir ar hyn er mwyn gwella’r ddarpariaeth.
Yn gynnar yn 2014, ymunodd y ddau sefydliad  CAG yng Nghymru, sef CAG De Cymru a Choleg Harlech CAG Gogledd Cymru a ffurfio un sefydliad sef WEA Cymru. Ers yr uniad, mae WEA Cymru wedi parhau i ddarparu’r un rhaglen hyfforddi  safonol ar gyfer cynrychiolwyr undebau ar draws Gogledd Cymru , canol De Cymru a’r Cymoedd.  
Ar yr un adeg, camodd CAG i’r adwy er mwyn parhau’r ddarpariaeth yn ne orllewin Cymru yn dilyn terfyniad sydyn y Ganolfan Astudiaeth Undebau Llafur yng Ngholeg Penybont ar ddiwedd 2013. Erbyn hyn mae wedi sefydlu canolfan astudiaethau undebau llafur newydd ym Maesteg.
Mae disgrifiad yr undebau sy’n gweithio gyda CAG o’r trawsnewid fel un didrafferth  yn dyst o waith diflino Katrina Taylor a Nick Taylor fel cydlynwyr y cwrs, yn ogystal â’u timau, er yr holl newidiadau a fu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn ystod y broses asesu, dywedodd llawer o undebau a dysgwyr wrthymsut yr oedd  hyblygrwydd, ymroddiad ac arbenigedd y staff a’r tiwtoriaid yn WEA Cymru wedi gwneud argraff arnynt.
Dywedodd Glyn Conolly, Swyddog Addysg Unite yng Nghymru:
“Maent yn gallu darparu ar gyfer bron popeth rydym yn gofyn ohonynt ... Nid oes dim wedi bod yn ormod o drafferth ac maent yn hawdd mynd atynt ... Maent yn amlwg yn deall sut mae undebau llafur yn gweithio. Mae'r pwyslais ar gefnogi dysgwyr.”
Dywedodd Gareth John, Swyddog Addysg UNISON yng Nghymru:
“Maen nhw’n hyblyg iawn ac yn darparu ystod eang a chymysgaeth o gyrsiau i ni… Mae’r tiwtoriaid yn boblogaidd iawn gyda chynrychiolwyr  UNISON.
Dywedodd un cynrychiolydd a fynychodd gwrs CDU Cam 2 a ddarparwyd gan CAG yn ddiweddar:
“Roedd y tiwtoriaid yn gefnogol a chalonogol. Pan ofynais yn benodol  am dreulio amser ar sut i eistedd ac ymgysylltu â dysgwr ar sail un wrth un, ymgorfforwyd hyn yng ngwaith y dydd a roedd yn fanteisiol… Mae llawer oedd ar y cwrs erbyn hyn yn astudio ar gyfer Tystysgrif mewn Cyfraith Cyflogi a rwyf i’n astudio PTTLS.”
Mae’n wych i glywed stori’r dysgwr hwn, sy’n arddangos sut mae CAG yn annog cynrychiolwyr i ehangu eu sgiliau a’u cynnydd.
Hefyd nododd yr asesiad feysydd arfer da nodedig, gan gynnwys graddfeydd cwblhau llwyddiannus sy’n uwch na’r cymaryddion cenedlaethol a’r systemau cymorth ardderchog i ddysgwyr gydag anghenion sgiliau hanfodol.
Mae’r Wobr yma’n arddangos ymroddiad parhaus WEA Cymru i hyfforddi cynrychiolwyr.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?