Rhoddion

Cyfranwch i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i gefnogi ein gweledigaeth ar gyfer dysgu oedolion yng Nghymru!

 

Rhoddion

Bob blwyddyn mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn derbyn nifer o roddion unigol gan aelodau a chefnogwyr, ac mae’n gwerthfawrogi’r rhain yn fawr. Mae hyn yn cynorthwyo ein gwaith ac yn helpu i ymestyn ein cyrhaeddiad i bob oedolyn ar draws Cymru.

Helpu I Gynyddu Eich Cefnogaeth

Os ydych yn talu unrhyw dreth incwm a/neu dreth ar enillion cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â’r dreth mae’r elusen yn ei hawlio’n ôl ar eich rhoddion yn y flwyddyn dreth (sef 28c ar hyn o bryd am bob £1 a rowch chi, h.y. cyfradd dreth o 22%) gallwch helpu i gynyddu eich cefnogaeth. Os oes gennych ddiddordeb, bydd angen i chi lenwi adran [B] isod – Datganiad o Gymorth Rhodd. Adolygwyd y cynllun yma ac mae Cymorth Rhodd yn bosibl ar unrhyw nifer o roddion a thaliadau unwaith yn unig.

Nodiadau:

  • Gallwch ganslo’r datganiad yma unrhyw bryd drwy roi gwybod i’r elusen.
  • Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn y dyfodol ac nad ydych bellach yn talu treth ar eich incwm na threth ar enillion cyfalaf sy’n gyfartal â’r dreth mae’r elusen yn ei hawlio’n ôl (esboniad uchod), gallwch ganslo eich datganiad.
  • Os ydych yn talu treth ar y gyfradd uwch, gallwch hawlio mwy o ostyngiad yn y dreth yn eich datganiad treth Hunan-Asesu.
  • Os nad ydych yn siwr a fydd modd cael gostyngiad treth Cymorth Rhodd ar gyfer eich rhoddion chi, gofynnwch i’r elusen - 03300 580845
  • Rhowch wybod i’r elusen os gwelwch yn dda os byddwch yn newid eich enw neu eich cyfeiriad.

Rhoi Drwy Archeb Sefydlog

Os hoffech gyfrannu i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn rheolaidd bob blwyddyn gallwch lenwi adran [C] – Archeb Sefydlog – isod. Gallwch gwblhau’r adran yma a yw adran [B] yn berthnasol i chi ai peidio. Gallwch ganslo hwn unrhyw bryd.

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis